หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ครม.เห็นชอบและอนุมัติความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3

9 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 538)

(7ต.ค.62) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง ล้านช้าง ครั้งที่ 3 (สปป. ลาว ในฐานะเจ้าภาพการประชุมฯ ได้จัดทำร่างเอกสารฯเพื่อให้ประเทศสมาชิกลงนามในการประชุมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ต.ค 62 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว)

สาระสำคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3

โดยที่ประชุมรับทราบการนำเสนอนโยบายของรัฐบาลและข้อมูลที่สำคัญซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ท้องถิ่น สิทธิพิเศษทางภาษี นโยบายการถือครองที่ดิน และการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง สรุปการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลยูนนาน (การพัฒนาการค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม โลจิสติกส์ และสังคม) และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงด้านไฟฟ้าในเขตแม่โขง - ล้านช้าง 

ทั้งนี้ ยังให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รวมทั้งได้ข้อสรุปสำหรับแผนพัฒนาระยะ 5 ปีสำหรับความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน (แผนพัฒนาระยะ 5 ปี) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและพัฒนาเศรษฐกิจข้ามพรมแดนที่มีนวัตกรรมและยั่งยืนร่วมกัน ยกระดับการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและดิจิทัลความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรม

โดยเน้นการพัฒนาสาขาที่มีความสำคัญ เช่น เกษตรและเกษตรแปรรูป พลังงาน การท่องเที่ยว โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมการผลิต โดยมีสาขาอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นคือ ยานยนต์ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชิ้นส่วน วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมี การแพทย์และเวชภัณฑ์ ชีวภาพ

นอกจากนี้ ยังครอบคลุมประเด็นอื่น ๆ ได้แก่

-โลจิสติกส์ข้ามพรมแดน

-การอำนวยความสะดวกการค้าและการขนส่ง

-การยกระดับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

-การสร้างระบบสนับสนุนนิคมอุสาหกรรม

-การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ

-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความรู้

-การจัดตั้งกลไกสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ สำหรับสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนโดยเฉพาะ อาทิ คณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน กลไกความร่วมมือสำหรับบริษัทและรัฐบาลท้องถิ่น การสนับสนุนเงินทุน และเสริมสร้างความรู้ เป็นต้น

โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานให้จัดตั้งคณะทำงานรายสินค้าและองค์กรภาคประชาชนของอาเซียนที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยดำเนินงานตามแผนงาน และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการร่วมอาเซียนภายใต้แผนงานส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ทราบและรับรองผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้เพื่อทราบตามลำดับ


ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์