หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ครม.เห็นชอบร่างบันทึกการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ในกรอบอาเซียนสำหรับปี 2019 – 2024

9 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 496)

(7ต.ค.62) คณะรัฐมนตรีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ในกรอบอาเซียนสำหรับปี 2019-2024 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้จะมีการลงนามในร่างบันทึกฯ ดังกล่าว ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 41 (AMAF) ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 12-17 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

สาระสำคัญของงร่างบันทึกฯ สำหรับปี 2019-2024 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอำนาจการต่อรองในเรื่องการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและป่าไม้ของอาเซียนในตลาดโลก รวมถึงการเสริมความพยายามเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าที่จะนำไปสู่การขยายตลาด การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าและอาหาร เป็นฐานสำหรับการประสานงานระหว่างรัฐสมาชิกอย่างใกล้ชิด และสร้างความมั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบในการผลิตที่ยั่งยืน  

ภายใต้แผนงานการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้อาเซียน ครอบคลุมสินค้าจำนวน 12 ชนิด ได้แก่ สาหร่ายทะเลและผลิตภัณฑ์ โกโก้ มะพร้าว กาแฟ ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ น้ำมันปาล์ม เมล็ดถั่ว และถั่วฝัก พริกไทย มันสำปะหลัง ชา ปลาทูน่า และหม่อนไหม 

ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอย่างน้อยสองประเทศขึ้นไป โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานให้จัดตั้งคณะทำงานรายสินค้าและองค์กรภาคประชาชนของอาเซียนที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยดำเนินงานตามแผนงาน และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการร่วมอาเซียนภายใต้แผนงานส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ทราบและรับรองผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้เพื่อทราบตามลำดับ

ที่มา www.thaigov.go.thข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์