หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่ออาเซียนและโลกเชื่อมโยงเป้าหมายเดียวกัน

7 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1241)
 
  

ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่ออาเซียนและโลกเชื่อมโยงเป้าหมายเดียวกัน

 

เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และระดับโลก อาเซียนได้ส่งเสริม "ข้อริเริ่มความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030” ซึ่งเชื่อมโยงและผลักดันประเด็นสำคัญ (Priority Areas) ในการสร้างประชาคมอาเซียน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ไปพร้อมกัน ดังนี้

 

ประเด็นสำคัญ 5 ด้านตามข้อริเริ่มความเกื้อกูลข้างต้น

1. การขจัดความยากจน

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยง

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

4. การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน

5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติ

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

SDG1 ขจัดความยากจน

SDG2 ขจัดความหิวโหย

SDG3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

SDG6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

SDG7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

SDG8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

SDG9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

SDG11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ที่ยั่งยืน

SDG12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

SDG13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

SDG14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

SDG15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

SDG17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

หมายเหตุ

มี SDG 13 เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย ที่เชื่อมโยงกับประเด็นสำคัญ 5 ด้านตามข้อริเริ่มความเกื้อกูลข้างต้น

 

อินโฟกราฟิก : ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

 

อ้างอิง

- Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development: A Framework for Action, United Nations, 2017

- https://www.asean2019.go.th/th/news/minister-of-foreign-affairs-of-the-kingdom-of-thailand-co-chaired-the-3rd-high-level-brainstorming-dialogue-on-enhancing-complementarities-between-the-asean-community-vision-2025-and-the-un-2030-agend/

- ข่าวกระทรวงการต่างประเทศ : รมว. กต. และเลขาธิการบริหารเอสแคปเป็นประธานการประชุม High- Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ เอสแคป


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์