หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนอาเซียน – จีน

2 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 458)

(2ต.ค.62)คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนอาเซียน – จีน (Joint Statement on Strengthening Media Exchanges and Cooperation between ASEAN and China)

สาระสำคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ เป็นการกำหนดให้ปี 2562 เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน – จีน โดยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านกิจกรรมความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนที่หลากหลายเพื่อมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ดังนี้

1. ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างรัฐบาลของอาเซียนและจีนเกี่ยวกับนโยบายและประเด็นด้านสื่อสารมวลชน

2. เสริมสร้างความร่วมมือด้านการรายงานข่าวและการผลิตข่าว  ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างอาเซียนและจีน

3. ยกระดับความร่วมมือด้านการผลิตเนื้อหาสื่อ ส่งเสริมสื่อมวลชนของจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนในการร่วมผลิตภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ สารคดี และสื่อใหม่
4. ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการเผยแพร่ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพของจีนและอาเซียน ผ่านช่องทางที่เหมาะสมของทั้งสองฝ่าย

5. ส่งเสริมให้สื่อมวลชนจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่จัดขึ้นในจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน

6. เพิ่มพูนความร่วมมือในอุตสาหกรรมสื่อทางด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสื่อ รวมถึงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือ โดยเน้นความร่วมมือด้านดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเชื่อมโยงเครือข่าย

7. ส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรมด้านสื่อสารมวลชน โดยการแลกเปลี่ยนการเยือนและจัดการประชุมสัมมนาสำหรับสื่อมวลชนจากจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน

8. ดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านสื่อสารมวลชน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน – จีน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (รัฐมนตรีจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ บรูไนดารุซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม) จะต้องให้การรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนอาเซียน – จีน แบบเวียนเพื่อประกาศถ้อยแถลงร่วมดังกล่าวในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน – จีน ครั้งที่ 22 ในห้วงเดียวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศไทย

 

ที่มา www.thaigov.go.th


    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์