หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง

30 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 1148)

(24ก.ย.62) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดทำและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง [Mekong – Lancang Cooperation (MLC) Special Fund] และอนุมัติให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) ประจำประเทศไทย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความแม่โขง – ล้านช้าง   มีสาระสำคัญมุ่งให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงในอนาคตต่อสมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง มีการปรึกษาหารือการร่วมมือกัน การช่วยเหลือกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของไทยและจีน และร่วมกันติดตามประเมินโครงการและการใช้งบประมาณจากกองทุน


โดยบันทึกความเข้าใจฯ จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนฯ และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสำหรับความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ซึ่งภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวระบุว่า จีนได้อนุมัติโครงการและสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 220,000 RMB [ประมาณ 948,200 บาท] ได้แก่

(1) โครงการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอาชีวศึกษาไทย – ลาว – จีน ในเขตชายแดนลุ่มน้ำโขง จำนวน 60,000 RMB (ประมาณ 258,600 บาท) และ

(2) โครงการฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการขนส่งทางราง จำนวน 160,000 RMB (ประมาณ 689,600 บาท) โดยฝ่ายจีนจะจัดสรรงบประมาณให้ฝ่ายไทยภายใน 20 วันทำการ หลังจากที่ได้มีการลงนาม

ที่มา www.thaigov.go.th    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์