หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
บทบาทไทยกับการเปลี่ยนสถานะมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ

30 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 517)

(24ก.ย.62) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Host Country Agreement) ระหว่างรัฐบาลไทยกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center : ADPC) 

สาระสำคัญของร่างความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกัน (ระหว่างไทยกับ ADPC) ที่จะทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยและบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงานตามอาณัติของ ADPC อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายละเอียดการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ ADPC เช่น การยกเว้นภาษีอากรการอนุญาตให้รับ ถือครอง และโอนเงินทุนและเงินตราต่างประเทศ การอำนวยความสะดวกการตรวจลงตราและยกเว้นจากการขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวของเจ้าหน้าที่ของ ADPC เป็นต้น ซึ่งฝ่ายไทยพิจารณาให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันบนหลักการความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ (functional necessity) และเทียบเคียงกับองค์การระหว่างประเทศอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน  ตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบที่ ADPC ให้แก่ประเทศไทยด้วย เช่น การให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ ADPC และบุคลากรของ ADPC ส่งผลให้ ADPC ได้รับความสะดวกในการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติในไทยต่อไปด้วย ซึ่งรายละเอียดในความตกลงดังกล่าวได้มีการหารือ และเห็นชอบร่วมกันระหว่างไทยและ ADPC แล้ว 

รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎบัตร  ADPC ที่กำหนดให้เมื่อสมาชิกผู้ก่อตั้งได้ลงนามในกฎบัตร ADPC แล้ว แต่ละสมาชิกฯ จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ BOT โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ เช่น กำหนดนโยบาย และควบคุมดูแลการจัดองค์การการจัดการและการดำเนินงานของ ADPC เป็นต้น


ที่มา www.thaigov.go.th
 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์