หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน จับมือ ไอแอลโอ ขับเคลื่อนอนาคตของงานรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน

30 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 541)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 กระทรวงแรงงานจัดการประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมโนโวเทล แพลททินัม ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนและเตรียมการรองรับอนาคตของงานกับการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานให้ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมความสามารถในการทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีหัวข้อหลัก คือ อนาคตของงานและการโยกย้ายถิ่นฐาน ประกอบด้วย หัวข้อย่อยความท้าทายของการคุ้มครองที่ยั่งยืน เป็นธรรม และเสมอภาค และความท้าทายเรื่องความสามารถในการทำงานของแรงงานต่างด้าว
 
ILO ได้แสดงให้เห็นว่าทิศทางของอนาคตเป็นอย่างไรด้วยการรับรองปฏิญญาศตวรรษว่าด้วยอนาคตของงานในคราวการประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่ 108 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ณ นครเจนีวา ซึ่งปฏิญญานี้เปรียบเสมือนกลไกที่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก มีการดำเนินมาตรการเพื่อทำให้มั่นใจว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงาน โดยยังมีการคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอกรอบความร่วมมืออื่น ๆ อาทิ G20 และ G7 ต่างก็มีการรับรองปฏิญญาและถ้อยแถลงของผู้นำเพื่อส่งเสริมให้มีมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและงานรูปแบบใหม่การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงได้มีการรับรองเอกสารสำคัญสองฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางในเวทีสากล คือ ถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ว่าด้วยเรื่องอนาคตของงาน การส่งเสริมเทคโนโลยี การเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม และถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยข้อริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108
 
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการอภิปรายผลกระทบอันเกิดจากอนาคตของงานตลอดจนการเตรียมความพร้อมระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับอนาคตของงานกับการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานกลุ่มเป้าหมายการประชุมประกอบด้วย ผู้ประสานงานหลัก ACMW จากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนองค์การนายจ้าง ลูกจ้าง ภาคประชาสังคม ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศ อาทิ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ ทั้งสิ้น 80 คน โดยมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำสำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมด้วยในฐานะผู้สังเกตการณ์ ผลที่คาดว่าจะได้จากการประชุมจะทำให้ได้มีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนและเตรียมการรองรับความท้าทายอันเกิดจากอนาคตของงานต่อแรงงานต่างด้าว ทั้งในมิติของการคุ้มครองและมิติการส่งเสริมความสามารถในการทำงาน
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์