หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การท่องเที่ยวอาเซียน ศักยภาพโดดเด่นระดับเวทีโลก

30 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 928)
 


การท่องเที่ยวอาเซียน ศักยภาพโดดเด่นระดับเวทีโลก

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้จัดทำรายงานดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวประจำปี 2562 (Travel and Tourism Competitiveness Index 2019) โดยได้สำรวจความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวจาก 140 ประเทศทั่วโลก และมีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการจัดอันดับ จำนวน 9 ประเทศ ได้แก่

1. สิงคโปร์ (อันดับที่ 17 ของโลก)

2. มาเลเซีย (อันดับที่ 29 ของโลก)

3. ไทย (อันดับที่ 31 ของโลก)

4. อินโดนีเซีย (อันดับที่ 40 ของโลก)

5. เวียดนาม (อันดับที่ 63 ของโลก)

6. บรูไน ดารุสซาลาม (อันดับที่ 72 ของโลก)

7. ฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 75 ของโลก)

8. สปป. ลาว (อันดับที่ 97 ของโลก)

9. กัมพูชา (อันดับที่ 98 ของโลก)

หากประเมินในระดับภูมิภาค การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนมีที่มาจากการท่องเที่ยวมากที่สุด และอาเซียนมีคะแนนความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกในทุกด้าน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยว และการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ซึ่งนักท่องเที่ยวชื่นชอบความอดุมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และอัตราค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในอาเซียน

อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคอาเซียนยังคงมีจุดด้อยในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการนักท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบกและทางน้ำ สุขภาพและอนามัย และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ในการประเมินความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว สภาเศรษฐกิจโลกได้ประเมินจากปัจจัยและนโยบายที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว (Enabling Environment)

   1.1 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment)

   1.2 ความมั่นคงและความปลอดภัย (Safety and Security)

   1.3 สุขภาพและอนามัย (Health and Hygiene)

   1.4 ทรัพยากรมนุษย์และตลาดแรงงาน (Human Resources and Labour Market)

   1.5 ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Readiness)

2. นโยบายด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว และเงื่อนไขที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว (T&T Policy and Enabling Conditions)

    2.1 การให้ความสำคัญต่อการเดินทางและท่องเที่ยว (Prioritization of Travel and Tourism)

    2.2 การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (International Openness)

    2.3 การแข่งขันด้านราคา (Price Competitiveness)

    2.4 ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)

3. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

    3.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Infrastructure)

    3.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบกและทางเรือ (Ground and Port Infrastructure)

    3.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการนักท่องเที่ยว (Tourist Service Infrastructure)

4. ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม (Natural and Cultural Resources)

    4.1 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources)

    4.2 ทรัพยากรวัฒนธรรมและการเดินทางเพื่อการทำธุรกิจ (Cultural Resources and Business Travel)


ข้อมูลจาก : The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, World Economic Forum

 


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์