หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือฝรั่งเศส ร่วมมือพัฒนา-เพิ่มมูลค่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

30 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 280)

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ได้นำคณะเดินทางเข้าพบกับนายพาสคาล ฟัวร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานทรัพย์สินอุตสาหกรรมแห่งประเทศฝรั่งเศส (INPI) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างไทยและฝรั่งเศส และแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า อย่างกว้างขวาง โดยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นเรื่องที่ไทยให้ความสำคัญในลำดับต้น โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การส่งเสริมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการบังคับใช้สิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 
"INPI ได้กล่าวชื่นชมการทำงานเชิงรุกด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย รวมถึงการดำเนินการของกรมฯ ในการนำตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยไปขึ้นทะเบียนกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกภายใต้ กรอบ Article 6ter ของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยได้รับความคุ้มครองในประเทศสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีสฯ จำนวน 177 ประเทศทั่วโลก โดยบุคคลใด ๆ จะนำตราสัญลักษณ์ดังกล่าวไปใช้หรือเลียนแบบโดยไม่มีสิทธิไม่ได้”
 
ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในไทยแล้วทั้งสิ้น 133 รายการ โดยเป็นสินค้าไทย 116 รายการ และสินค้าต่างประเทศ 17 รายการ รวมถึงแชมเปญและคอนยัคของประเทศฝรั่งเศส และไทยยังมีสินค้าหลายรายการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสหภาพยุโรป ซึ่งครอบคลุมถึงประเทศฝรั่งเศส เช่น กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยตุง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง โดยหลังจากนี้ กรมฯ และ INPI จะร่วมมือกันเร่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะบทบาทของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าท้องถิ่น และช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในส่วนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งไทยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก INPI เกี่ยวกับการจัดทำระบบการควบคุมคุณภาพสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
 
นอกจากนี้ กรมฯ และ INPI ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในประเด็นอื่น ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจสอบสิทธิบัตร คุณภาพของสิทธิบัตร และแนวทางการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าสามมิติ โดย INPI พร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับไทยในการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาระบบทรัพย์สินอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคฝ่าย
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์