หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
5 ประเทศอาเซียน กับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลระดับโลก

26 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 2515)

5 ประเทศอาเซียน กับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลระดับโลก    

เมื่อปี 2561 สถาบันการจัดการนานาชาติ (Internationa Institute for Management Development: IMD) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัล (Digital Competitiveness Ranking) ของประเทศต่าง ๆ จำนวน 63 ประเทศ โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมจำนวน 5 ประเทศ ได้แก่

1. สิงคโปร์ (อันดับที่ 2 ของโลก)

2. มาเลเซีย (อันดับที่ 27 ของโลก)

3. ไทย (อันดับที่ 39 ของโลก)

4. ฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 56 ของโลก)

5. อินโดนีเซีย (อันดับที่ 62 ของโลก)


ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลข้างต้น IMD ได้ประเมินจากปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Trnaformation) ได้แก่

1. ความรู้ (Knowledge) ซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัยย่อย คือ ทักษะ (Talent) การฝึกอบรมและการศึกษา (Training and Education) และการมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Concentration) ที่ใช้ประเมินความรู้ด้านวิธีการปฏิบัติที่สำคัญต่อการค้นหา เข้าใจ และสร้างเทคโนโลยีใหม่

2. เทคโนโลยี (Technology) ซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัยย่อย คือ กรอบกฎระเบียบ (Regulatory Framework) เงินทุน (Capital) และกรอบเทคโนโลยี (Technological Framework) ที่ใช้ประเมินสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีของประเทศ

3. ความพร้อมสู่อนาคต (Future Readiness) ซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัยย่อย คือ ทัศนคติในการปรับตัว (Adaptive Attitude) ความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ (Business Agility) และการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Integration) ที่ใช้ประเมินความพร้อมของประเทศในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล


ข้อมูลจาก :

สวทช.  https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/12104-imd-world-digital-competitiveness-ranking

IMD World Digital Competitiveness Ranking 2018 https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/

อินโฟกราฟิก : ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์