หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียนพร้อมร่วมมือกับสหประชาชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อน SDGs ให้เป็นรูปธรรมทั้งในและนอกอาเซียน

25 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 356)

วันที่ 24 กันยายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) ณ ห้องประชุมคณะมนตรีภาวะทรัสตี ชั้น 2 สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้มาร่วมกล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียน 10 ประเทศ โดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผู้นำอาเซียนได้ร่วมรับรองวิสัยทัศน์ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งเห็นชอบข้อริเริ่ม "ความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030” โดยอาเซียนมุ่งหวังที่จะเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผ่านกลไกสำคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. ทุกประเทศต้องร่วมเร่งรัดการดำเนินการ สร้างความเชื่อมโยง ลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ขจัดปัญหาขยะทะเลและใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
2. ทุกประเทศต้องขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ ใช้แนวทางการพัฒนาที่เป็นของชุมชน สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเตรียมการเข้าสู่สังคมสูงอายุ
3. ทุกประเทศต้องร่วมเสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าผ่านระบบการค้าพหุภาคี และสร้างภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำถึงความพร้อมของอาเซียนที่จะร่วมมือกับสหประชาชาติและนานาประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพ และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทยปลายปีนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อน SDGs ให้เป็นรูปธรรมทั้งในและนอกอาเซียนต่อไป

ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์