หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ฟิลิปปินส์ประกาศใช้ กม. Ease of Doing Business อำนวยความสะดวกให้นักธุรกิจอย่างจริงจัง

13 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 603)

ฟิลิปปินส์ได้ประกาศใช้กฎหมาย Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act (EODB/EGSDA หรือ RA 11032) ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมาย Anti-Red Tape Act (RA 9485) ที่ประกาศใช้ไปเมื่อปี 2550

ภายใต้กฎหมาย EODB/EGSDA ดังกล่าว ได้กำหนดให้นำระบบต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกมาปฏิบัติใช้ ดังนี้

1. กำหนดให้นำระบบ One Stop Shop และระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ โดยให้เวลารัฐบาลท้องถิ่นในการเตรียมการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นเวลา 3 ปี

2. จัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับบริการแต่ละประเภทจากหน่วยงานภาครัฐ ขั้นตอนการขอรับบริการ หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน ค่าธรรมเนียม (หากมี) ระยะเวลาในการดำเนินการ และขั้นตอนการร้องเรียน

3. จัดตั้ง Anti-Red Tape Authority (ARTA) ขึ้นภายใต้สังกัดทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อดำเนินการปฏิรูปและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามกฎหมาย EODB/EGSDA

4. จัดตั้งสภาที่ปรึกษา Ease of Doing Business/Anti-Red Tape Advisory Council เพื่อเสนอนโยบาย กฎหมาย ตลอดจนติดตามและประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพื่อลดความล่าช้าในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์เป็นประธาน เลขาธิการ ARTA เป็นรองประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลท้องถิ่น รวมทั้งผู้แทนจากภาคเอกชนอีก 2 รวม 7 ราย ร่วมอยู่ในสภาที่ปรึกษาฯ

ทั้งนี้ กรอบเวลาการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐจะกำหนดตามระดับความซับซ้อนของการให้บริการ โดยกำหนดให้

(1) บริการที่ไม่ซับซ้อน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

(2) บริการที่มีความซับซ้อน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ และ

(3) บริการที่ต้องอาศัยความรู้ทางเทคนิคหรือคำขอรับบริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการสาธารณสุข ความปลอดภัยของรัฐ ศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือนโยบายของรัฐ

ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันทำการ โดยกฎหมาย EODB/EGSDA จะบังคับใช้กับหน่วยงานรัฐของฟิลิปปินส์ทุกประเภท ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่น และทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ อนึ่ง การบังคับใช้กฎหมาย EODB/EGSDA จะเริ่มนำร่องในเขตเมืองเกซอนซิตี้

 

ที่มา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลาข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์