หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เวียดนามเตรียมจัดเก็บภาษี E-Commerce ผู้ประกอบการต่างชาติมีผลบังคับใช้ 1 ก.ค. 2563

13 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 880)

เมื่อวันที่13 มิถุนายน 2562 สมัชชาแห่งชาติของเวียดนามได้ผ่านข้อกฎหมายทางภาษีฉบับใหม่ (LTA) โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการต่างชาติจำนวนมากที่จำหน่ายสินค้าและให้บริการในประเทศเวียดนามผ่านธุรกรรมแบบดิจิทัลและ E-commerce 


ทั้งนี้ กฤษฎีกา 52 /2013 / ND-CP ได้กำหนดในมาตรา 3.1 เกี่ยวกับคำนิยาม "E-commerce” ซึ่งหมายถึง "การทำกิจกรรมเชิงพาณิชย์บางส่วนหรือทั้งหมดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเครือข่ายโทรคมนาคมหรือเครือข่ายแบบเปิดอื่นๆ” ซึ่งครอบคลุมเฉพาะธุรกรรมภายในประเทศเท่านั้น ในขณะที่กฎหมายฯ ฉบับใหม่จะมีขอบเขตทางกฎหมายที่กว้างขึ้น หมายรวมถึงธุรกิจดิจิทัลของผู้ประกอบการต่างชาติที่ไม่ได้จัดตั้งบริษัทในเวียดนาม แต่ทำธุรกรรมชำระเงินผ่านช่องทาง E-commerce ซึ่งมิได้จ่ายภาษีต่อรัฐบาลเวียดนามเนื่องจากไม่มีการจดทะเบียนในเวียดนาม


ข้อกฎหมายฯ ดังกล่าวมีนัยยะทางกฎหมายต่อองค์กร 3 ประเภท ได้แก่ 

(1) หน่วยงานของรัฐในที่นี้คือธนาคารแห่งชาติเวียดนามซึ่งจะเข้ามารับผิดชอบหน้าที่การประสานงานกับหน่วยงานด้านภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษีจากธุรกรรม E-commerce 

(2) ธนาคารพาณิชย์ซึ่งจะเป็นผู้จัดเก็บภาษีในนามของผู้ประกอบการต่างชาติที่ดำเนินกิจกรรมด้าน E-commerce ในเวียดนามซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนของธนาคาร อย่างไรก็ดียังไม่มีการกำหนดบทลงโทษในกรณีไม่ปฏิบัติตาม และลำดับสุดท้ายคือ 

(3) ผู้ประกอบการต่างชาติที่มิได้จัดตั้งธุรกิจในเวียดนามอย่างถาวรอย่างเป็นทางการและจัดหาสินค้าและบริการในเวียดนามจะต้องลงทะเบียนสำแดงและจ่ายภาษีในเวียดนามหรือมอบอำนาจให้ผู้แทนอื่นชำระแทน 


นอกจากนี้ มีแนวโน้มว่าผู้ประกอบการต่างชาติที่ไม่มีการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในเวียดนาม แต่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามอาจจะมีภาระด้านการจัดทำรายงานด้านภาษีเพิ่มมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ดีกระทรวงการคลังเวียดนามจะจัดทำแนวปฏิบัติในรายละเอียดเพื่อเผยแพร่ต่อไป


ผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์ดำเนินธุรกิจโดยใช้ E-commerce ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและใช้งานบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เชื่อถือได้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจในเวียดนามเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมายเวียดนาม


อ้างอิงจาก รายงานเรื่อง "taxation of e-commerce in Vietnam” โดยบริษัทที่ปรึกษา KPMG เวียดนาม วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ที่มา: https://tbavietnam.org/news/useful-information/taxation-of-e-commerce-in-vietnam/

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์