หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในกัมพูชา

19 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 7953)

ประเทศกัมพูชาไม่มีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ประเทศกัมพูชาไม่มีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ยกเว้นในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่ 45 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน(ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ปรับเป็น 51 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนสำหรับระยะฝึกงานและ 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเมื่อผ่านการฝึกงาน) และนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556 ก็ปรับเพิ่มเป็น 80-90 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ปัจจุบันรายได้ต่อหัวอยู่ที่ 110 ดอลลาร์สหรัฐ การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำในอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้เป็นไปในแนวทางที่สนับสนุนการครองชีพประจำวัน และต้องเป็นไปเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม โดยทั่วไปอัตราค่าจ้างในกัมพูชากำหนดในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนี้
อัตราค่าจ้างในกัมพูชา

อัตราค่าจ้างต่อเดือน(US$) ประเภทของแรงงาน

50-60 แรงงานหนัก เช่น กรรมกรแบกหามคนงานก่อสร้าง
100-150 ลูกจ้างทั่วไป เช่น คนขับรถ พนักงานขายของ พนักงานส่งของ
150-300 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
800-1,000 เจ้าหน้าที่บริหารระดับต้น

โดย สำนักงาน ก.พ.
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์