หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

10 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 385)

ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพฯ นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชน ดังนี้
 
1. สื่อมวลชนโปรดลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.asean2019.go.th (ภายใต้หัวข้อ Registration > Media) เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่การประชุมฯ และศูนย์สื่อมวลชน โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่
(1) ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 2 x 2 นิ้ว) 1 ใบ
(2) ไฟล์สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับสื่อต่างประเทศ) หรือไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับสื่อไทย)
(3) ไฟล์หนังสือมอบหมายจากสำนักข่าวต้นสังกัด และ
(4) รายการอุปกรณ์สื่อ (หากมี)
โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562
 
2. สื่อมวลชนต่างประเทศที่พำนักอยู่ในต่างประเทศจะต้องดำเนินการขอรับการตรวจลงตราเข้าราชอาณาจักรจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ก่อนเดินทางมาในประเทศไทย โดยสามารถนำข้อความตอบรับการลงทะเบียนที่สมบูรณ์แล้ว (อีเมล์) เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอการตรวจลงตรา
 
3. โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.asean2019.go.th
 
4. หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 22025, 22021
โทรสาร 0 2643 5102
อีเมล์ media.mfa@asean2019.go.th
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์