หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ฐานข้อมูลจุลินทรีย์ AmiBase ศูนย์รวมสิ่งเล็ก ๆ เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพในอาเซียน

9 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 1060)
ไบโอเทค สวทช.

ฐานข้อมููลจุุลินทรีย์อาเซียน หรือ AmiBase (ASEAN Microbial Database)    

ฐานข้อมูลจุลินทรีย์ AmiBase ศูนย์รวมสิ่งเล็ก ๆ เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพในอาเซียน

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพและการวางรากฐานให้แก่เศรษฐกิจฐานชีวภาพในอาเซียน ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) เปิดตัว "ฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน (ASEAN Microbial Database: AmiBase)” ซึ่งรวบรวมข้อมูลจุลินทรีย์ที่ค้นพบในอาเซียนไว้มากกว่า 30,000 ชนิด

จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีบทบาทยิ่งใหญ่ทั้งในด้านการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และถือเป็นรากฐานความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมด้านอาหาร การแพทย์ การเกษตร และพลังงาน ซึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็ถือได้ว่าเป็นภูมิภาคที่มีหลากหลายทางชีวภาพสูงมากแห่งหนึ่งของโลก รวมถึงความหลากหลายทางจุลินทรีย์

ด้วยการเห็นความสำคัญของจุลินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียนและเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ไบโอเทค สวทช. ได้ผนึกกำลังและผสานความร่วมมือกับเครือข่ายอาเซียนด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ (ASEAN Network on Microbial Utilization: AnMicro) กับ ACB ในการพัฒนาและจัดตั้งฐานข้อมูลจุลินทรีย์แห่งอาเซียน หรือ AmiBase เพื่อรวบรวมและบูรณาการข้อมูลจุลินทรีย์ในมิติต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ ข้อมูลพันธุกรรมระดับยีนและจีโนม รายงานการวิจัย และบทความทางวิชาการ ข้อมูลการเก็บรักษา และบริการของศูนย์ทรัพยากรจุลินทรีย์ในอาเซียน

ผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ และการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวกทางเว็บไซต์ www.amibase.org  โดยสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์จากการศึกษาวิจัยด้านไมโครไบโอม และเมตาจีโนมิกส์ที่มีอยู่มารวบรวมและจำแนกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามลำดับอนุกรมวิธาน ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลจุลินทรีย์ที่ถูกค้นพบในอาเซียนมากกว่า 30,000 ชนิด ในกลุ่มแบคทีเรีย อาร์เคีย รา สาหร่าย โปรโตซัว และไวรัส

ที่สำคัญ AmiBase ได้พัฒนาวิธีการนำเสนอข้อมูลแบบกราฟฟิก (Data Visualization) ที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งคัดเลือกข้อมูลเพื่อสร้างกราฟฟิกตามข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป (Data-Driven Document) เพื่อแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กันเอง และความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับแหล่งที่อยู่อาศัย รวมถึงเครื่องมือวิเคราะห์ออนไลน์ที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลพันธุกรรมสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ในระดับยีนและจีโนมเพื่อสนับสนุนการค้นพบจุลินทรีย์ชนิดใหม่ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลไมโครไบโอมในลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของจุลินทรีย์อีกด้วย

ที่มา ไบโอเทค สวทช.
ฐานข้อมููลจุุลินทรีย์อาเซียน หรือ AmiBase (ASEAN Microbial Database)    
ฐานข้อมููลจุุลินทรีย์อาเซียน หรือ AmiBase (ASEAN Microbial Database)    

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์