หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ ประเทศกัมพูชา

2 กันยายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 917)

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 14 (The 14th ASEAN Health Minister’s Meeting: AHMM) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมภายใต้หัวข้อ "การเร่งให้ประชาชนทุกคนในอาเซียนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า” โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย เน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการสาธารณสุขมูลฐาน การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค พร้อมร่วมลงนามข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI) เพื่อรับมือ การก้าวสู่สังคมสูงวัยของประเทศในภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยได้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในอาเซียนด้านการสูงวัยอย่างมีศักยภาพ (Active Ageing) เตรียมเปิดศูนย์ ACAI พื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงการประชุมสุดยอด อาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 ในเดือนพฤศจิกายน 2562
 
นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับรัฐมนตรีสาธารณสุข 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้การรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Leaders’ Declaration on ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance, ALD-AVSSR) ยกระดับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน สร้างความเข้มแข็งร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน และเพิ่มการเข้าถึงระบบสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพของประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีสาธารณสุขสิงคโปร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะการจัดการปัญหาด้านสาธารณสุข รวมถึงการจัดการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วย
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์