หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. มีมติเห็นชอบร่าง MoU ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและศูนย์พลังงานอาเซียน

30 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 325)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์พลังงานอาเซียน (Memorandum of Understanding on Education, Research, and Community Development between National Science and Technology Development Agency and ASEAN Center for Energy) โดยให้ สวทช. เป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคอาเซียนด้านการวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมทั้งอนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ โดยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้บริหารระดับสูงของศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Center for Energy) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งจะมีการลงนามในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร
 
สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการริเริ่มความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยมีกรอบความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านพลังงาน เช่น กิจกรรมวิจัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา พัฒนาชุมชน และการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งการดำเนินการในแต่ละกรอบกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ความรับผิดชอบ ภาระผูกพันที่จะต้องดำเนินการ รวมทั้งสิทธิการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาจะถูกกำหนดเพิ่มเติมในบันทึกข้อตกลง (Letter of Agreement) ต่อไป รวมทั้งเป็นการผลักดันให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคอาเซียนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของที่ประชุมรัฐมนตรีด้านพลังงานอาเซียน
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์