หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ภูมิภาคอาเซียนและจีน ขับเคลื่อนพลังงานทดแทนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

30 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 661)

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดการประชุม ASEAN-China Cooperation on Energy Transition and Climate-resilient Development โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำและขับเคลื่อนนโยบายการนำพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้บรรลุผลตามข้อเสนอการมีส่วนร่วมที่แต่ละประเทศได้ให้สัตยาบันไว้ในเวทีสากล โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นายเซี่ยเจิ้นหัว (Mr. Zhenhua Xie) ผู้แทนพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และประธานองค์กรริเริ่มดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศสากล (China’s Special Representative on Climate Change and Chair of the Global Climate Action Initiative) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า 100 คน ซึ่งเป็นผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานรัฐและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และกรณีตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ ตลอดจนความท้าทายต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศเผชิญร่วมกันในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาที่พึ่งพิงพลังงานฟอสซิลที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งนับเป็นบทบาทสำคัญอีกบทบาทหนึ่งในฐานะที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของประเทศไทยในเรื่องสังคมคาร์บอนต่ำและนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้แนวคิดการเป็นประธานอาเซียนของไทยในหัวข้อ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์