หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยพร้อมร่วมสมัชชารัฐสภาอาเซียนขับเคลื่อนอาเซียนไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

27 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 537)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 (AIPA) โดย มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมหลายท่าน ได้แก่ ประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียน ตัวแทนจากประเทศผู้สังเกตการณ์ และตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศ

นายกรัฐมนตรียินดีและเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม AIPA ในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายต่างมีส่วนช่วยขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยเฉพาะตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ได้ก่อตั้ง AIPA ขึ้นมา ถือว่า AIPA เป็นองค์กรคู่ขนานและมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบริหาร และเสาหลักที่ 3 ของอาเซียน ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พร้อมกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมสนับสนุนองค์กรให้มีความก้าวหน้า ขอบคุณพลังขับเคลื่อนอาเซียนจากภาคนิติบัญญัติ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำแนะมาโดยตลอด

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียินดีที่ AIPA ได้มีส่วนช่วยผลักดันอาเซียนให้นำไปสู่ประชาคมที่ยั่งยืน โดยเฉพาะความมุ่งมั่นที่ต้องการให้อาเซียนปลอดยาเสพติด และกล่าวชื่นชมผลการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ได้เห็นพ้องต่อแนวทางพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) และตกลงร่วมกันที่จะบูรณาการการพัฒนาชุมชนในทุกด้านให้มีภูมิต้านทาน รวมถึงพัฒนามาตรการแก้ไข ป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากภูมิภาค

นอกจากนี้ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ผ่านมา ได้มีการรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทางทะเลในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งหวังว่า AIPA จะนำปฏิญญาดังกล่าวไปเป็นกรอบในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่ชาวอาเซียนต่อไป

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนการทำงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียน และสำนักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน และมุ่งหวังว่าการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้อาเซียนในทุกมิติ อันจะนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่มีศักยภาพในการแข่งขันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์