หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียน – อินโดแปซิฟิกร่วมเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน

27 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 578)

วันนี้ (27 สิงหาคม 2562) ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมผู้บัญชาการสูงสุด ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ประจำปี 2562 (Chiefs of Defense Conference 2019: CHOD 2019) สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมกองกำลังสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก และกองทัพไทย ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้ ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของโลกมีพลวัตสูงมาก ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่กระทบต่อความมั่นคงของมวลมนุษยชาติและสังคมโลก เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกภาคส่วน (Digital Transformation) ที่ประชาชนทุกกลุ่มต้องปรับตัว โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่า ทุกประเทศควรร่วมกันแสวงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้เป้าหมายร่วมกัน คือ การรักษาเสถียรอย่างยั่งยืนในโลกที่เราต้องใช้ชีวิตร่วมกันนี้

การจะเป็นเช่นนี้ได้ ต้องทำให้ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเป็นภูมิภาคแห่งการเจรจาและสร้างความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน โดยจะต้องสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาคด้วยการยึดกฎกติกาสากล สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกถือเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลาย ทั้งจำนวนประชากรที่มีกว่าครึ่งหนึ่งของโลก ความหลากหลายของชาติพันธุ์ วัฒนธรรม รวมทั้งเป็นจุดศูนย์กลางการเจริญเติบโตทางการค้า การลงทุน และการพัฒนา

ทั้งนี้ ภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทำให้อาเซียนเป็นพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าและความมั่นคง อาเซียนให้ความสำคัญกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกภายใต้มุมมอง "ASEAN Outlook on Indo-Pacific” เป็นแนวทางในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือกับอินโดแปซิฟิก ส่งเสริมบทบาทการทำงานของอาเซียนที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุนการใช้กลไกที่มีอาเซียนเป็นผู้นำในการสร้างความร่วมมือ โดยมีกรอบความร่วมมือหลัก 4 ประการ ได้แก่ ความร่วมมือทางทะเล การติดต่อเชื่อมโยง (connectivity) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอื่น ๆ

นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า ไทยให้ความสำคัญในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ไทยได้ประกาศแนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ที่จะส่งผลต่อเสถียรภาพของภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ซึ่งจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือและร่วมใจของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันทั้งในและนอกภูมิภาค ทั้งนี้ ไทยสนับสนุนการพูดคุยและการเจรจาในเวทีระดับนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในแต่ละระดับ โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่า นอกจากการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก เราจะต้องสร้างความยั่งยืนในมิติอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากทุกมิติมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง ความยั่งยืนในทุกมิติ (Sustainability of Things : SOT) ถือเป็นแนวทางใหม่ที่ทุกประเทศควรคำนึงในทุกการตัดสินใจ และถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคและโลกในระยะยาว

ความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั้น จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกคน ตลอดจนถ่ายทอดแนวความคิดดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและคนรุ่นต่อ ๆ ไป โดยจะจับมือกันและ "ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน” เพื่อวางรากฐานให้ภูมิภาคของเรา มีสันติภาพ เสถียรภาพ และความรุ่งเรือง อย่างยั่งยืน
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์