หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
อาเซียนร่วมมือ ยกระดับการบริหารงานภาครัฐในทุกมิติ

23 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1533)

นายกรัฐมนตรียินดีต้อนรับคณะผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 (The 3rd Heads of Civil Service Retreat) นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน (ACCSM) ที่มีการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการขยายความร่วมมือไปยังประเทศอาเซียนบวกสาม และประเทศคู่เจรจาอื่น ๆ โดยประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการ การพัฒนาประเทศ และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค ทั้งนี้ รัฐบาลไทยมีนโยบายในการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล รวมทั้ง เชื่อว่า ข้าราชการในปัจจุบันต้องมีความรู้ในทุกประเด็นสำคัญ ทั้งเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ และด้านสังคม ที่เป็นเสาหลักของอาเซียน และนำความรู้มาบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
 
รองนายกรัฐมนตรี ขอบคุณที่นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียน ซึ่งเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกันมายาวนานกว่า 40 ปี ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนความร่วมมือในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส โดยในโอกาสเข้าร่วมประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้ เป็นการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
 
คณะผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือด้านทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ โดยเฉพาะการส่งเสริมบทบาทขององค์กรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน การสร้างกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับความร่วมมือสาขาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคอาเซียน
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีและชื่นชมที่จะมีการลงนามถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ได้อวยพรให้การประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 ประสบผลสำเร็จ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และส่วนรวมต่อไป
 
(23 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล คณะผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 (The 3rd Heads of Civil Service Retreat) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วย
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์