หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐมนตรีอาเซียนติดตามความคืบหน้าประเด็นเศรษฐกิจ พร้อมเร่งปลดล็อกเจรจาอาร์เซ็ป

22 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 548)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ประเทศไทยโดยกระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 51 และการประชุมรัฐมนความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ครั้งที่ 7 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3 - 10 กันยายน 2562 ที่กรุงเทพฯ โดยในการประชุมร่วมกับอาเซียนจะมีการติดตามการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนนับตั้งแต่ไทยรับหน้าที่เป็นประธาน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนต้นเดือนพฤศจิกายน 2562
 
สำหรับ 13 ประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยผลักดันจะมีการนำเสนอให้ AEM รับรองในการประชุมครั้งนี้อีก 4 เรื่อง คือ การจัดทำแผนงานด้านดิจิทัลของอาเซียน การจัดทำแนวทางพัฒนาแรงงาน ผู้ประกอบการวิชาชีพรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน ส่วนอีก 5 เรื่อง มีความคืบหน้าต่อเนื่องรอให้หน่วยงานและกระทรวงที่เกี่ยวข้องรับรองก่อน ได้แก่ การจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรมของอาเซียน การใช้เงินสกุลท้องถิ่น แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน การประมงที่ยั่งยืน และการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานชีวภาพในอาเซียน
 
สำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ปจะมีการติดตามความคืบหน้าการเจรจาและปลดล็อกประเด็นติดขัดที่ยังเหลืออยู่เพื่อปูทางให้ผู้นำประกาศสรุปผลการเจรจาในช่วงการประชุมสุดยอดอาร์เซ็ปในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยขณะนี้การเจรจาสำเร็จไปแล้ว 7 เรื่อง เหลือ 13 เรื่อง ซึ่งเรื่องที่เหลืออยู่ก็มีความคืบหน้าทุกเรื่อง ทำให้ภาพรวมสำเร็จไปแล้วประมาณ 70% โดยเฉพาะเรื่องการเปิดตลาดซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ มีข้อยุติแล้ว โดยประเทศที่มีเอฟทีเอระหว่างกันจะเปิดเสรีเป้าหมาย 92% ของรายการสินค้าทั้งหมด และไม่มีเอฟทีเอ เปิดเสรี 86% ซึ่งทุกประเทศรับได้
 
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ก่อนที่จะถึงการประชุมผู้นำจะมีการประชุมอาร์เซ็ปในระดับเจ้าหน้าที่อีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 19 - 26 สิงหาคม 2562 ที่อินโดนีเซีย วันที่ 19 - 27 กันยายน 2562 ที่เวียนนาม และการประชุมระดับรัฐมนตรี 2 ครั้ง คือ วันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 แต่จะมีการประชุมกันในช่วงการประชุม AEM ที่ไทยเป็นเจ้าภาพก่อน และหากมีความจำเป็นก็อาจจะนัดประชุมอีกก็ได้ เพราะก่อนจะมีการประชุมผู้นำอาร์เซ็ปในเดือนพฤศจิกายน 2562 ยังมีช่องว่างให้ประชุมกันได้
 
ทั้งนี้ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการลงนามในเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ คือ ข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์และชิ้นส่วนของอาเซียน ซึ่งจะทำให้การค้าขายยานยนต์และชิ้นส่วนในอาเซียนสะดวกขึ้น และพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียนฉบับปรับปรุง ที่จะช่วยให้การระงับข้อพิพาทในอาเซียนมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 
ขณะเดียวกัน อาเซียนจะมีการริเริ่มการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ซึ่งบังคับใช้มาแล้ว 8 ปี ให้ทันสมัย สามารถรองรับรูปแบบการค้าในปัจจุบันและลดอุปสรรคทางการค้า เพราะนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนแล้ว ยังเป็นผลดีต่อการค้าระหว่างประเทศของไทยในภาพรวมด้วย
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์