หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
9 เรื่องสำคัญที่สมัชชารัฐสภาอาเซียนได้เสนอเป็นประเด็นหลักของภูมิภาคต่อผู้นำอาเซียน

19 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 618)

ในการหารือระหว่างผู้นำสมัชชารัฐสภาอาเซียนและผู้นำอาเซียน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 20-23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพฯ นั้น
สมัชชารัฐสภาอาเซียนได้เสนอประเด็นหลักของภูมิภาคต่อผู้นำอาเซียน
 
9 เรื่องสำคัญที่สมัชชารัฐสภาอาเซียนได้เสนอเป็นประเด็นหลักของภูมิภาคต่อผู้นำอาเซียน
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. การลดช่องว่างการพัฒนาของรัฐสมาชิกอาเซียน
3. การเสริมสร้างบทบาทสตรีและความเสมอภาคทางเพศ
4. การก่อการร้ายและความรุนแรงอย่างสุดโต่ง
5. การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4
6. ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้และความมั่นคงทางทะเล
7. ความเชื่อมโยงด้านความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ำในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
8. ยาเสพติดและการค้ามนุษย์
9. การเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคในระดับรากหญ้าในการบริหารจัดการและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม
 
ในการนี้ผู้นำอาเซียนได้ตอบรับข้อเสนอของสมัชชารัฐสภาอาเซียน เนื่องจากประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกันโดยตรง ซึ่งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ ต้องดำเนินการร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาคมอาเซียน
 
รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 (The 40th General Assembly the ASEAN Inter –Parliamentary Assembly) 
 
ภายใต้หัวข้อ "นิติบัญญัติร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล เพื่อประชาคมที่ยั่งยืน (Advancing Parliamentary Partnership for Sustainable Community)”
 
โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน เป็นประธานการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค รวมถึงรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในภูมิภาค เป็นแกนกลางของความร่วมมือระหว่างประเทศ และในด้านสังคมและวัฒนธรรม ก็ยึดมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สมัชชารัฐสภาอาเซียนในฐานะองค์กรนิติบัญญัติของอาเซียน ต้องการการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากภาคประชาชน เพราะรัฐสภาที่แข็งแกร่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงของประชาธิปไตย
 
สำหรับหัวข้อการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ได้แก่
1. สนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศและการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีในอาเซียน
2. รายงานการหารือระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้น้าอาเซียนในการประชุม สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34
3. การส่งเสริมการทูตรัฐสภาในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
4. การสนับสนุนการพัฒนาอย่างเท่าเทียมในอาเซียน
5.. การส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนเพื่อเตรียมการสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4
6. รายงานการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติด อันตราย ครั้งที่ 2
7. การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและความปลอดภัยทางถนนในอาเซียน
8. การรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
 
และในวันสุดท้ายของการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน จะส่งมอบตำแหน่งประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนให้แก่ ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ตั้งแต่ วันที่ 1ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 นอกจากนั้น ในวาระนี้นายอิสรา สุนทรวัฒน์ เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง และจะส่งมอบตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน ให้แก่ เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งจะดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
 
ข้อมูล รัฐสภา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์