หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐสภาไทยเตรียมจัดประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40

15 สิงหาคม 2019

การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 (The 40th  General Assembly the ASEAN Inter –Parliamentary Assembly) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ "นิติบัญญัติร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล เพื่อประชาคมที่ยั่งยืน (Advancing Parliamentary Partnership for Sustainable Community)” โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน เป็นประธานการประชุม

 

สมัชชารัฐสภาอาเซียนมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง ในภูมิภาค รวมถึงรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในภูมิภาค เป็นแกนกลางของความร่วมมือระหว่างประเทศ และในด้านสังคมและวัฒนธรรม ก็ยึดมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

สมัชชารัฐสภาอาเซียน ในฐานะองค์กรนิติบัญญัติของอาเซียน ต้องการการสนับสนุน อย่างเข้มแข็งจากภาคประชาชน เพราะรัฐสภาที่แข็งแกร่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงของประชาธิปไตย ดังนั้น หากรัฐสภาสามารถดำเนินงานด้วยความน่าเชื่อถือ น่าเคารพนับถือ และมีความซื่อสัตย์ ก็จะสามารถสร้างเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะน้าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน การที่อาเซียนจะเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีประชาชนเป็นเป้าหมายได้อย่างแท้จริงนั้น จะเกิดขึ้นได้ด้วย ความพยายามของทุกฝ่าย ในการผลักดันความยุติธรรมและหลักนิติธรรมในสังคม ซึ่งผู้แทนปวงชน จะเป็นตัวกลางระหว่างประชาชนและประชาคมอาเซียน ได้เป็นอย่างดี

 

 

นการหารือระหว่างผู้น้าสมัชชารัฐสภาอาเซียนและผู้น้าอาเซียน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้น้าอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพฯ นั้น สมัชชารัฐสภาอาเซียนได้เสนอประเด็นหลักของภูมิภาคต่อผู้น้าอาเซียน ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษาสิ่งแวดล้อม

2. การลดช่องว่างการพัฒนาของรัฐสมาชิกอาเซียน

3. การเสริมสร้างบทบาทสตรีและความเสมอภาคทางเพศ

4. การก่อการร้ายและความรุนแรงอย่างสุดโต่ง

5. การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔

6. ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้และความมั่นคงทางทะเล

7. ความเชื่อมโยงด้านความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ำในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

8. ยาเสพติดและการค้ามนุษย์

9. การเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคในระดับรากหญ้าในการบริหารจัดการและคุ้มครอง มรดกทางวัฒนธรรม

โดยการประชุมใหญ่ ฯ ในแต่ละครั้ง จะมีการน้าเสนอประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้มีการแก้ปัญหาภูมิภาคมุ่งสู่การปรับยุทธศาสตร์และบทบาทของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ให้เข้ากับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสถาบันนิติบัญญัติในภูมิภาค ที่เข้าถึงและสะท้อนความต้องการของประชาชน ผ่านการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สมัชชารัฐสภาอาเซียน ส่งเสริมการสร้างความสอดคล้อง ทางกฎหมายในประเทศสมาชิก เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีของอาเซียน กระตุ้นให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศสมาชิก น้าข้อมติจากการประชุมสมัชชาใหญ่ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนจะก้าวเดินไปข้างหน้าในฐานะหุ้นส่วนที่สำคัญของอาเซียนในการร่วมกันสนับสนุนพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียน และสร้างความร่วมมือผ่านกรอบการประชุมระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้น้าอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน (AIPA – ASEAN Interface Meeting) ซึ่งเป็นการหารือในระดับสูงสุดของอาเซียน เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

สำหรับหัวข้อการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ได้แก่
1. สนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศและการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีในอาเซียน
2. รายงานการหารือระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้น้าอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34
3. การส่งเสริมการทูตรัฐสภาในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
4. การสนับสนุนการพัฒนาอย่างเท่าเทียมในอาเซียน
5. การส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนเพื่อเตรียมการสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4
6. รายงานการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2
7. การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและความปลอดภัยทางถนนในอาเซียน
8. การรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน

นอกจากนั้น สมัชชารัฐสภาอาเซียนจะประชุมหารือกับประเทศผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา เบลารุส สาธารณรัฐประชาชนจีน สภายุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ ปาปัวนิกินี สหพันธ์รัฐรัสเซีย และติมอร์-เลสเต ในหัวข้อหุ้นส่วนความร่วมมือด้านแนวปฏิบัติที่ดี ด้านกฎระเบียบ

ในวันสุดท้ายของการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน จะส่งมอบตำแหน่งประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ให้แก่ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 นอกจากนั้น ในวาระนี้ นายอิสรา สุนทรวัฒน์ เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง และจะส่งมอบตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน ให้แก่ เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งจะดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ที่มา : รัฐสภาไทย


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์