หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
5 คุณลักษณะและองค์ประกอบของแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025

15 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1573)

1. เศรษฐกิจที่มีการรวมตัวและเชื่อมโยงกันในระดับสูง

วัตถุประสงค์หลักของคุณลักษณะนี้ คือ อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ ภายในอาเซียนโดยปราศจากอุปสรรค เพื่อส่งเสริมการค้าและเครือข่ายการผลิตของอาเซียน รวมทั้งเพื่อสร้างตลาดที่เป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นสําหรับภาคธุรกิจและผู้บริโภค
 
1. A Highly Integrated and Cohesive Economy

The main objective of this characteristic is to facilitate the seamless movement of goods, services, investment, capital, and skilled labour within ASEAN in order to enhance ASEAN’s trade and production networks, as well as to establish a more unified market for its firms and consumers.
2. อาเซียนที่มีความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรม และมีพลวัต

วัตถุประสงค์ของคุณลักษณะนี้ คือ เน้นองค์ประกอบที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันและประสิทธิภาพการผลิตของภูมิภาค โดย (1) ทําให้เกิดความเท่าเทียมกัน ในการแข่งขันแก่ทุกบริษัท ผ่านทางนโยบายการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ (2) ส่งเสริมการสร้างและคุ้มครองความรู้ (3) เพิ่มการมีส่วนร่วมของอาเซียนในห่วงโซ่มูลค่าโลก (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติและความสอดคล้องด้านกฎระเบียบโดยรวมในระดับภูมิภาค
 
2. A Competitive, Innovative and Dynamic ASEAN

The objective of this characteristic is to focus on elements that contribute to increasing the region’s competitiveness and productivity by (i) engendering a level playing for all firms through effective competition policy; (ii) fostering the creation and protection of knowledge; (iii) deepening ASEAN participation in GVCs; and (iv) strengthening related regulatory frameworks and overall regulatory practice and coherence at the regional level.
ส่วนบนของฟอร์ม

3. ความเชื่อมโยงและความร่วมมือรายสาขาที่เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์หลักของคุณลักษณะนี้ คือ ส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ หลายสาขา อาทิ การขนส่ง โทรคมนาคม และพลังงาน ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (เอ็มแพค) ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการและความร่วมมือที่มากยิ่งขึ้นในสาขาสําคัญต่างๆ ซึ่งจะเกื้อหนุนการดําเนินการที่มีอยู่ในการสร้างเศรษฐกิจของภูมิภาค ที่มีการรวมตัวและยั่งยืนเพื่อจุดหมายที่จะขยายประโยชน์ไปสู่การยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอาเซียน และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งในด้านกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค
 
3. Enhanced Connectivity and Sectoral Cooperation

The main objectives of this characteristic are to enhance economic connectivity involving various sectors, namely, transport, telecommunication and energy, in line with and in support of the vision and goals of the Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) and its successor document, as well as to further integrate and cooperate in key sectors that complement existing efforts towards creating an integrated and sustainable economic region, with the aim to maximise their contribution in improving the overall competitiveness of ASEAN and strengthening soft and hard networks in the region.
4. การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการปรับตัวครอบคลุมทุกภาคส่วนให้ความสําคัญกับประชาชน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

วิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 แสวงหาแนวทางที่จะส่งเสริมคุณลักษณะด้านที่สามของแผนงานเพื่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 ในเรื่อง "การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค” ให้มากขึ้น โดยทําให้องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และผนวกรวมเข้ากับองค์ประกอบอื่นๆ ที่สําคัญ
 
4. A Resilient, Inclusive, People-Oriented and People-Centred ASEAN

The AEC Blueprint 2025 seeks to significantly enhance the third characteristic of the AEC Blueprint 2015 on "Equitable Economic Development” by deepening existing elements and incorporating other key elements.
5. การเป็นส่วนสําคัญของประชาคมโลก

อาเซียนยังคงดําเนินการให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการบูรณาการภูมิภาคเข้าสู่เศรษฐกิจโลก โดยการจัดทำความตกลงการค้าเสรีและความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกมิติ (เซ็พ) กับประเทศจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อสรุปของความตกลงหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็พ) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ความตกลงการค้าเสรี/ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกมิติต่างๆ เหล่านี้ ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งในจุดยืนของอาเซียน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่เปิดกว้างและทั่วถึง และวางพื้นฐานสําหรับอาเซียนที่จะรักษาความเป็นแกนกลางในการมีส่วนร่วมในระดับโลกและภูมิภาคนอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนยังได้มีการจัดทําความตกลงการค้าเสรีและความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมกับคู่ค้าที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลต่อการจัดทําความตกลงการค้าเสรี/ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกมิติของภูมิภาค

ตามที่อาเซียนได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในระดับโลกและข้อริเริ่มการรวมตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนจะดําเนินการเพื่อมุ่งสู่การบูรณาการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลกให้มากขึ้น ในการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เหล่านี้ อาเซียนสามารถหาแนวทางที่จะส่งเสริมความเกื้อกูลและประโยชน์ร่วมกันสําหรับอาเซียน
 
5. A Global ASEAN ASEAN is continuing to make steady progress towards integrating the region into the global economy through FTAs and comprehensive economic partnership agreements (CEPs) with China, Japan, Republic of Korea, India, Australia and New Zealand. Negotiations to conclude the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and the ASEAN-Hong Kong FTA (AHKFTA) are also ongoing. These FTAs/CEPs have been strengthening ASEAN’s position as an open and inclusive economic region, and lay the foundation for ASEAN to retain its centrality in global and regional engagements, where possible. ASEAN Member States are also engaged in FTAs and CEPs with their strategic trade partners to complement the regional FTAs/CEPs.

Building on the gains from ASEAN’s global engagement and its economic integration initiatives, ASEAN shall work towards further integrating the AEC into the global economy. Through these engagements, ASEAN can seek to promote complementarities and mutual benefits for ASEAN.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์