หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
8 หัวข้อการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25 –30 สิงหาคม 2562

14 สิงหาคม 2019

รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร
 
การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 (The 40th General Assembly the ASEAN Inter –Parliamentary Assembly) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 –30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ "นิติบัญญัติร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล เพื่อประชาคมที่ยั่งยืน (Advancing Parliamentary Partnership for Sustainable Community)” โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน เป็นประธานการประชุม
 
สมัชชารัฐสภาอาเซียนมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง ในภูมิภาค รวมถึงรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในภูมิภาค เป็นแกนกลางของความร่วมมือระหว่างประเทศ และในด้านสังคมและวัฒนธรรม ก็ยึดมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
สมัชชารัฐสภาอาเซียน ในฐานะองค์กรนิติบัญญัติของอาเซียน ต้องการการสนับสนุน อย่างเข้มแข็งจากภาคประชาชน เพราะรัฐสภาที่แข็งแกร่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงของประชาธิปไตย ดังนั้น หากรัฐสภาสามารถดำเนินงานด้วยความน่าเชื่อถือ น่าเคารพนับถือ และมีความซื่อสัตย์ ก็จะสามารถสร้างเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน การที่อาเซียนจะเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีประชาชนเป็นเป้าหมายได้อย่างแท้จริงนั้น จะเกิดขึ้นได้ด้วย ความพยายามของทุกฝ่าย ในการผลักดันความยุติธรรมและหลักนิติธรรมในสังคม ซึ่งผู้แทนปวงชน จะเป็นตัวกลางระหว่างประชาชนและประชาคมอาเซียน ได้เป็นอย่างดี
 
สำหรับหัวข้อการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ได้แก่
1. สนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศและการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีในอาเซียน
2. รายงานการหารือระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้น้าอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34
3. การส่งเสริมการทูตรัฐสภาในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
4. การสนับสนุนการพัฒนาอย่างเท่าเทียมในอาเซียน
5. การส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนเพื่อเตรียมการสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4
6. รายงานการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2
7. การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและความปลอดภัยทางถนนในอาเซียน
8. การรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน

นอกจากนั้น สมัชชารัฐสภาอาเซียนจะประชุมหารือกับประเทศผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา เบลารุส สาธารณรัฐประชาชนจีน สภายุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ ปาปัวนิกินี สหพันธ์รัฐรัสเซีย และติมอร์-เลสเต ในหัวข้อหุ้นส่วนความร่วมมือด้านแนวปฏิบัติที่ดี ด้านกฎระเบียบ
 
และในวันสุดท้ายของการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน จะส่งมอบตำแหน่งประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ให้แก่ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 
นอกจากนั้น ในวาระนี้ นายอิสรา สุนทรวัฒน์ เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง และจะส่งมอบตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน ให้แก่ เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งจะดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30กันยายน 2565
 
 
ที่มา www.parliament.go.th
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์