หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
สมัชชารัฐสภาอาเซียน ประกอบด้วยอะไรบ้าง

14 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 802)

1. สมัชชาใหญ่ (General Assembly) เป็นองค์กรสูงสุดของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ทั้งในด้านการบริหารและด้านนโยบาย ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ประกอบด้วย สมาชิกรัฐสภาจากประเทศสมาชิก AIPA จำนวนประเทศละไม่เกิน 15 คน โดยมีประธานรัฐสภา หรือ ผู้ที่ประธานรัฐสภามอบหมายเป็นหัวหน้าคณะ สมัชชารัฐสภาอาเซียนจัดประชุมสมัชชาใหญ่อย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง เพื่อกำหนดนโยบายของ AIPAรวมทั้งพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่ออาเซียน และเพื่อ เสนอแนะมาตรการด้านรัฐสภาและมาตรการด้านนิติบัญญัติในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในอาเซียน ทั้งนี้ ประเทศเจ้าภาพการประชุมสมัชชาใหญ่จะหมุนเวียนไปตามลำดับอักษรชื่อประเทศสมาชิก AIPA และในปี 2562 นี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี - ลา กรุงเทพฯ
 
2. ประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (President of AIPA) ประธานรัฐสภาของประเทศ ที่เป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาใหญ่ในปีนั้นจะดำรงตำแหน่งประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ซึ่งประธานAIPA มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับตั้งแต่การสิ้นสุดการประชุมสมัชชาใหญ่ในปีหนึ่งจนถึง การสิ้นสุดการประชุมสมัชชาใหญ่ของปีถัดไป และในฐานะตัวแทนขององค์กร ประธาน AIPA ทำหน้าที่ ประสานงานกับรัฐสภาในกลุ่มอาเซียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรนิติบัญญัติ และสร้างเสริมบทบาท ของสถาบันนิติบัญญัติในกิจการของอาเซียน โดยในปี 2562 นี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ เป็นประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน
 
3. คณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee) มีหน้าที่กลั่นกรองระเบียบวาระ การประชุมสมัชชาใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนอกสมัยประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนได้เพื่อพิจารณากิจการ ภายในของสมัชชารัฐสภาอาเซียน การประชุมคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ประธานสมัชชารัฐสภา อาเซียนเป็นประธานคณะกรรมการ และสมาชิกรัฐสภาจากประเทศสมาชิกไม่เกินประเทศละ 3 คน โดยหนึ่ง ในสามคนจะต้องเป็นประธานรัฐสภาหรือผู้แทน คณะกรรมการบริหารมีวาระ 1 ปี เช่นเดียวกับวาระการดำรงตำแหน่งของประธาน AIPA
 
4. คณะกรรมาธิการสามัญ (The Standing Committee) คณะกรรมาธิการศึกษา (The Study Committee) และ ในการประชุมสมัชชาใหญ่ที่จัดขึ้นแต่ละปีจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการ สามัญด้านต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการด้านการเมือง คณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมาธิการด้านสังคม คณะกรรมาธิการด้านกิจการสมัชชารัฐสภาอาเซียน และด้านคณะกรรมาธิการ ด้านกิจการสตรีของสมัชชารัฐสภาอาเซียนเพื่อกลั่นกรองข้อมติเสนอให้สมัชชาใหญ่ให้ความเห็นชอบ นอกจากนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญ (The Ad - Hoc Committee) ที่ประชุมสมัชชาใหญ่อาจตั้ง คณะกรรมาธิการศึกษา และคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาเป็นการเฉพาะคราว เพื่อทำหน้าที่เป็นการเฉพาะ โดยศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในด้านนิติบัญญัติ การพัฒนาประเทศ และความร่วมมือของประเทศสมาชิกรัฐสภา อาเซียนเป็นการเฉพาะ คณะกรรมาธิการทั้งสองประเภทนี้จะหมดวาระเมื่อทำหน้าที่เสร็จสิ้น
 
5. สำนักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (The AIPA Secretariat) สำนักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนเป็นหน่วยงานจัดการบริหารของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ตั้งอยู่ ที่กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนเป็นหัวหน้า ได้รับการแต่งตั้ง โดยประธานAIPAโดยความเห็นชอบของที่ประชุมสมัชชาใหญ่ เลขาธิการAIPA มีกำหนดวาระ 3 ปี และได้รับคัดสรรตามระบบหมุนเวียน ปัจจุบันเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน คือ นายอิสรา สุนทรวัฒน์ ซึ่งจะครบ วาระดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายน 2562
 
ในโอกาสที่ประเทศไทย เป็นประธาน AIPA จะเป็นโอกาสที่ไทยจะได้ผลักดันประเด็นความ ร่วมมือต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและภูมิภาคต่อไป รัฐสภาไทยจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วม เป็นเจ้าภาพที่ดีในจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี - ลา กรุงเทพฯ
 
 
ที่มา  www.parliament.go.thที่มา 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์