หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
15 ข้อควรรู้ เกี่ยวกับรัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA

14 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 985)

1.สมัชชารัฐสภาอาเซียน เริ่มก่อตั้งอย่างเป็น ทางการเมื่อปี พ.ศ. 2520
2.สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA) แต่เดิมใช้ชื่อ ว่าองค์การรัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter - Parliamentary Organization : AIPO)
3.ริเริ่มโดยรัฐสภาอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2517
4.เพื่อสร้างความร่วมมือของรัฐสภาแห่งชาติในอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
5.ที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การรัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 27 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยได้เปลี่ยนชื่อจากองค์การรัฐสภาอาเซียน มาเป็นสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter - Parliamentary Assembly : AIPA) ปี 2520
6.ปัจจุบันเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน คือ นายอิสรา สุนทรวัฒน์ ซึ่งจะครบ วาระดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายน 2562
7.เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน ได้รับการแต่งตั้ง โดยประธาน AIPA โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสมัชชาใหญ่
8.เลขาธิการ AIPA มีกำหนดวาระ 3 ปี
9.สำนักงาน เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน ตั้งอยู่ ที่กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
10.สมาชิกรัฐสภาจากประเทศสมาชิก AIPA จำนวนประเทศละไม่เกิน 15 คน โดยมีประธานรัฐสภา หรือ ผู้ที่ประธานรัฐสภามอบหมายเป็นหัวหน้าคณะ
11.ประเทศเจ้าภาพการประชุมสมัชชาใหญ่จะหมุนเวียนไปตามลำดับอักษรชื่อประเทศสมาชิก AIPA
12.ในปี 2562 นี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน
13.ประชุมใหญ่สมัชชาอาเซียนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี - ลา กรุงเทพฯ
14.ประธาน AIPA มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับตั้งแต่การสิ้นสุดการประชุมสมัชชาใหญ่ในปีหนึ่งจนถึง การสิ้นสุดการประชุมสมัชชาใหญ่ของปีถัดไป
15.นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ เป็นประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ปี 2562
 
 
ข้อมูล https://www.parliament.go.th
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์