หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียน-ฮ่องกงตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนเอฟทีเอ-ความตกลงด้านการลงทุน

13 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 800)

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ในฐานะประธานฝ่ายอาเซียน เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (ASEAN-Hong Kong FTA-Joint Committee:AHKFTA-JC) ครั้งที่ 1 ณ ฮ่องกง เมื่อวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2562 ว่า ที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม (JC) อย่างเป็นทางการ และวางแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันภายหลังจากความตกลงมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 โดย JC จะเป็นกลไกกำกับดูแลการดำเนินการตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) และความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง (AHKIA) ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ตั้งเป้าหมายให้สมาชิกที่เหลือดำเนินการให้สัตยาบันให้เสร็จสิ้นภายในปี 2562 จากปัจจุบันที่ความตกลงการค้าเสรีมีสมาชิกให้สัตยาบันแล้ว คือ ฮ่องกง เมียนมา สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม ส่วนความตกลงด้านการลงทุนมีสมาชิกให้สัตยาบันแล้ว คือ ฮ่องกง ลาว เมียนมา สิงคโปร์และไทย
 
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการว่าด้วยกฎถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อเจรจาจัดทำกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าให้แล้วเสร็จในปี 2563 จากปัจจุบันยังใช้กฎแบบชั่วคราว เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการผลิตและการค้าของผู้ประกอบการอาเซียนและฮ่องกง รวมทั้งจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน เพื่อเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ฮ่องกงจะให้เงินสนับสนุนแก่อาเซียน 25 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 3.18 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันใน 5 สาขา ได้แก่ บริการวิชาชีพ พิธีการศุลกากร การอำนวยความสะดวกทางการค้า/โลจิสติกส์ วิสากิจขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ตลอดจนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 
สำหรับเอฟทีเออาเซียน-ฮ่องกง และความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง จะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย โดยด้านการค้าสินค้าฮ่องกงจะได้ประโยชน์จากการที่อาเซียนลดภาษีศุลกากรให้ และสามารถส่งสินค้ามาอาเซียนในอัตราภาษีที่ต่ำลง ขณะที่อาเซียนจะได้ประโยชน์จากการที่ฮ่องกงตกลงว่าในอนาคตจะไม่ขึ้นภาษีสินค้าที่มีอัตราภาษีเป็น 0 ทุกรายการภายใต้ความตกลง
 
ส่วนการค้าบริการ ฮ่องกงได้เปิดตลาดให้อาเซียนมากกว่าที่ผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) โดยเฉพาะการเปิดตลาดการค้าบริการเพิ่มเติมในสาขาบริการด้านการผลิตเนื้อหารายการแก่ผู้ประกอบการ วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยไทยสามารถถือหุ้นได้ 100% แบบไม่มีเงื่อนไข และในส่วนของการลงทุน ความตกลง AHKIA ครอบคลุมการคุ้มครองการลงทุนและการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนของอาเซียนและฮ่องกง เช่น คุ้มครองนักลงทุนหลังจากที่ได้เข้ามาจัดตั้งธุรกิจ และกระบวนการยื่นขออนุมัติการลงทุนที่สะดวกขึ้น ซึ่งจะทำให้นักธุรกิจและนักลงทุนไทยได้รับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ และการเข้าถึงข้อมูลด้านกฎระเบียบของฮ่องกงมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนฮ่องกงที่มาลงทุนในไทยและนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในฮ่องกงอีกด้วย
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์