หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
อาชีวะอาเซียน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานดิจิทัล

7 สิงหาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1461)

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 50 ณ ประเทศมาเลเซีย ทำให้ทราบว่าประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาการอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นศูนย์รวมของอาชีพต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีความพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้และทรัพยากรซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาการอาชีวศึกษาในภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการที่จะพัฒนาอาชีวศึกษาระหว่างกัน เพื่อแบ่งปันข้อมูลความต้องการที่จะพัฒนาการอาชีวศึกษาในภูมิภาคเพื่อไม่ให้เกิดความทับซ้อนกัน
 
ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาคนในอาเซียน และคาดหวังว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีบทบาทสำคัญด้านการค้าในระดับโลก
 
ในส่วนของรัฐบาลไทยก็มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพอันจะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศ หากเรามีกำลังคนที่มีคุณภาพและมีทักษะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ก็จะทำให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าว จึงเร่งพัฒนาการศึกษาไทยพร้อมเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาเรียนที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เพราะจะทำเกิดความท้าทายและเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรในประเทศได้พัฒนาตนเอง รวมทั้งเกิดการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนด้วย
 
อีกทั้ง ต้องมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและภูมิภาค
 
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้มีการประชุมโต๊ะกลมระดับผู้นำอาชีวศึกษาและมีแถลงการณ์ร่วมอาชีวศึกษาอาเซียน เพื่อพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นทิศทางการดำเนินงานด้านอาชีวศึกษาร่วมกัน โดยมีภารกิจความร่วมมือ อาทิ การแบ่งปันความรู้ การปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ และทรัพยากร ในการเตรียมกำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านกลไกและช่องทางออนไลน์ จัดตั้งสมาพันธ์อาชีวศึกษาอาเซียน ทบทวนและพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติโดยอ้างอิงกรอบคุณวุฒิอาเซียน การส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การขับเคลื่อนการเป็นผู้ประกอบการสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา เป็นต้น
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการประชุมผู้นำอาชีวศึกษาอาเซียน "ASEAN TVET Officials Meeting on Advancing TVET towards Internationalization of Vocational Education Qualification and Standards for Sustainable Development" ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์