หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการออกอากาศผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ

23 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1009)

กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะทำงานอาเซียนด้านการออกอากาศผ่านระบบดิจิทัล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการออกอากาศผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคนิคการออกอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยกำกับดูแลด้านนโยบายและหน่วยปฏิบัติ หรือองค์กรด้านสื่อสารมวลชน รวมถึงผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน
 
ในการประชุมครั้งนี้ ไทยจะทำหน้าที่ประธานการประชุมและเตรียมเสนอข้อริเริ่ม 2 ประเด็น ได้แก่
1. การส่งเสริมการเปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทุกกลุ่ม (Accessibility for All) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้พิการทั้งทางสายตาและการได้ยิน ด้วยการใช้เทคโนโลยีการใส่คำบรรยายแบบ Closed Caption สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน และการบรรยายภาพด้วยเสียง (Audio Description) สำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากการใช้ล่ามภาษามือ (Sign Language) และ
2. คู่มือการออกอากาศวิทยุผ่านระบบดิจิทัล (Digital Radio Guideline Handbook) โดยข้อริเริ่มการส่งเสริมการเปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทุกกลุ่ม ที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ กสทช จัดทำขึ้น มุ่งให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาการใช้กฎระเบียบ แนวปฏิบัติทางวิชาชีพ หรือกลไกการตลาด เพื่อส่งเสริมการให้บริการโทรทัศน์ดิจิทัลแก่กลุ่มผู้พิการทุกกลุ่ม
 
นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการพัฒนาเวทีในการเพิ่มขีดความสามารถและแลกเปลี่ยนความรู้แก่ประเทศสมาชิกทั้งในเชิงนโยบายและการผลิต โดยไทยเสนอเป็นประเทศผู้ประสานงานซึ่งสามารถทำงานร่วมกับประเทศคู่เจรจาได้ นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้รายงานความคืบหน้าของการเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิทัล และการยุติการออกอากาศผ่านระบบแอนาล็อกในประเทศของตน รวมทั้งหารือถึงความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิคการออกอากาศ ให้บริการ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบดิจิทัล การแลกเปลี่ยนข้อมูล การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร Next Generation Broadcasting System และการป้องกันการถูกละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ เป็นต้น
 
คณะทำงานอาเซียนด้านการออกอากาศผ่านระบบดิจิทัล เป็นคณะทำงานภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนเพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนาการด้านเทคนิคการออกอากาศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะมีประโยชน์กับประชาชนในอาเซียนโดยรวม ทั้งด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม อาทิ การกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคจะนำไปสู่การลดต้นทุนด้านอุปกรณ์การรับสัญญาณโทรทัศน์ เป็นต้น
 
สำหรับการเป็นประธานคณะทำงานจะมีวาระครั้งละ 2 ปี ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีสุดท้ายของการเป็นประธานคณะทำงานของไทย และจะส่งมอบตำแหน่งประธานปี 2563 – 2564 ให้แก่เวียดนามรับช่วงต่อไป ซึ่งเวียดนามจะแจ้งสถานที่จัดการประชุมคณะทำงานครั้งต่อไปในปี 2563 ต่อที่ประชุมครั้งนี้
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์