หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียนไฟเขียวทบทวนแผน AEC Blueprint 2025 พร้อมประเมินคู่ค้าที่จะทำ FTA ในอนาคต

23 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 850)

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF-EI) ครั้งที่ 36 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2562 ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการทบทวนการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Blueprint 2025 ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และจะครบครึ่งทางในปี 2563 โดยอาเซียนจะประเมินผลการทำงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายไปมากน้อยเพียงใด มีประเด็นใดที่ประสบความสำเร็จหรือควรปรับปรุง ทั้งการดำเนินการในภาพรวมและในส่วนของคณะทำงานในสาขาต่าง ๆ เช่น การเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และการดำเนินงานในสาขาเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมทั้งการประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการค้าโลกที่จะเกิดขึ้นและส่งผลต่อเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานต่อไป โดยการทบทวนจะแล้วเสร็จในปี 2563
 
"ทุกประเทศเห็นด้วยกับข้อเสนอของไทยที่เสนอแนะให้มีการสื่อสารให้ภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปได้รับทราบเพื่อให้ทุกภาคส่วนทราบถึงโอกาสและประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรการต่าง ๆ ของอาเซียน รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากภาคส่วนต่าง ๆ ในการนำมาปรับปรุงแผนงานของอาเซียนในระยะต่อไป”

ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้อาเซียนดำเนินการประเมินประเทศหรือกลุ่มเศรษฐกิจที่แสดงความสนใจหรือมีศักยภาพที่จะมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดกับอาเซียน และอาจมีการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับอาเซียนในอนาคต เช่น สหภาพยุโรป แคนาดา ชิลี สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่จะใช้ประเมิน เช่น ความสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีต่ออาเซียน ความคาดหวังในการดำเนินความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ทรัพยากรที่ต้องใช้ เป็นต้น เพื่อให้อาเซียนสามารถวางกลยุทธ์และจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาคได้อย่างเหมาะสมและอาเซียนได้รับประโยชน์สูงสุด
 
ทั้งนี้ อาเซียนยังได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานต่อไปของอาเซียนในเรื่องการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ 4IR ซึ่งเป็นผลจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนและองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID-IGNITE) จัดการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียนสมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 โดยเห็นชอบใน 3 ประเด็น คือ
1. มอบหมายให้สำนักเลขาธิการอาเซียนจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนเรื่อง 4IR ที่ครอบคลุมการดำเนินงานและข้อริเริ่มต่าง ๆ ของทั้งสามเสาอาเซียนรวมทั้งทิศทางในเรื่อง 4IR
2. พิจารณากลไกการการแบ่งปันข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ 4IR และ
3. พิจารณากลไกที่เหมาะสมสำหรับสนับสนุนการดำเนินการในประเด็น 4IR เช่น การใช้กลไกการประชุมที่มีในปัจจุบัน หรือจัดตั้งสาขาความร่วมมือใหม่เพื่อดูแลและติดตามประเด็น 4IR โดยเฉพาะ
 
ขณะเดียวกัน ได้หารือเกี่ยวกับการศึกษาระบบบริหารจัดการกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยประเทศไทยจัดเป็นประเทศลำดับต้น ๆ ในอาเซียนที่มีระบบบริหารจัดการกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ โดยการศึกษานี้ จัดทำเพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพัฒนาระบบการออกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ไม่เป็นภาระต่อภาคธุรกิจโดยไม่จำเป็น มีความโปร่งใส และดึงดูดการลงทุน อย่างไรก็ตาม ผลจากการประชุม HLTF-EI ในครั้งนี้จะถูกจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEM ครั้งที่ 51 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกันยายน 2562 ให้ความเห็นชอบเพื่อไปสู่การดำเนินการในขั้นต่อไป
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์