หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมอาเซียน หารือสร้างความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาค

23 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 766)

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Food Security Reserve Board : AFSRB) ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ โดยจะเป็นเวทีสำคัญสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการผลิต การบริโภค การค้า และปริมาณสต็อกสินค้าอาหารหลักของอาเซียน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด น้ำตาล และถั่วเหลือง ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ทั้งนี้ จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งภัยธรรมชาติต่าง ๆ ล้วนส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความมั่นคงและยั่งยืนด้านอาหาร ซึ่งไทยไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้กำหนดนโยบายที่มุ่งมั่นส่งเสริมอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรของไทยให้เติบโตและพัฒนาให้เท่าทันกับสภาวะตลาดและกลไกทางเศรษฐกิจของโลก เพื่อให้สินค้าเกษตรหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าว ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญที่สุดของประเทศ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน
 
"การประชุมในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้มเข็งในกลุ่มประเทศสมาชิก สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร และสามารถลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันต่อไป และยังจะเป็นเวทีให้อาเซียนใช้รับมือและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนกลายเป็นฐานความมั่นคงทางอาหารของโลกอย่างยั่งยืน และยังจะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำในด้านการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวไทย”
 
สำหรับคณะกรรมการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2523 โดยกรมการค้าต่างประเทศได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการถาวร AFSRB ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ระหว่างประเทศสมาชิกเป็นประจำทุกปี โดยกรอบดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือด้านอาหารระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาค เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์