หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

15 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 893)

(15 ก.ค.62) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสาร 19 โดยให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรอง เห็นชอบและออกเอกสารในข้อ 1 – 16 และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมลงนามในเอกสารข้อ 17 – 19 ซึ่งสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
 
1. ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะส่งเสริมให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีความยั่งยืนในทุกมิติ
2. ร่างแผนงานการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ. 2019 – 2021 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคในการรับมือกับการก่อการร้ายและภัยคุกคามข้ามชาติ
3. ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมสตรี สันติภาพ และความมั่นคงในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของสตรีในการป้องกัน จัดการ และแก้ไขความขัดแย้งทางอาวุธ รวมถึงกระบวนการฟื้นฟูสันติภาพภายหลังความขัดแย้ง
4. ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางการบิน : ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการบินในระดับภูมิภาคให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
5. ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคในการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงด้วยแนวทางครอบคลุม
6. ร่างรายการกิจกรรมที่เป็นทางการ (Track 1) สำหรับปีกิจกรรม ค.ศ. 2019 -2020 ของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก
7. ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน – ออสเตรเลีย ค.ศ. 2020 – 2024 เป็นแนวทางการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2567 ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และความร่วมมือที่คาบเกี่ยวระหว่างสามเสา
8. ร่างเอกสารแนวคิดเรื่องการจัดตั้งกลุ่มหารือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. ร่างถ้อยแถลงอาเซียน – สหภาพยุโรปเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปิดกว้าง ปลอดภัย มั่นคง เข้าถึงได้ และมีสันติ
10 ร่างถ้อยแถลงผู้นำอาเซียน – จีน ว่าด้วยข้อริเริ่มความร่วมมือด้านเมืองอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน – จีน ด้านเมืองอัจฉริยะในภาพรวม
11. ร่างแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศและแนวทางที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับกิจกรรมความร่วมมือในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลในทะเลจีนใต้ เป็นเอกสารที่ไทยเสนอโดยรวบรวมสาขาความร่วมมือในด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลในทะเลจีนใต้
12. ร่างถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ร่วมอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และความเป็นหุ้นส่วน
13. ร่างถ้อยแถลงของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เป็นสรุปผลการทบทวนการดำเนินความสัมพันธ์ที่ผ่านมา และแนวทางความร่วมมือและความสัมพันธ์ในอนาคต ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ
14. ร่างถ้อยแถลงของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 20
15. ร่างถ้อยแถลงของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9
16. ร่างถ้อยแถลงของประธานการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 26
 
17 – 19 ร่างสารขยายจำนวนภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐเปรู ร่างสารขยายจำนวนภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และร่างสารขยายจำนวนภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับราชอาณาจักรบาห์เรน เป็นตราสารที่จัดทำขึ้นเพื่อรับรองการเข้าร่วมเป็นอัครภาคีอย่างเป็นทางการในสนธิสัญญาฯ ของสาธารณรัฐเปรู สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และราชอาณาจักรบาห์เรน
 
ทั้งนี้ ไทยในฐานะประธานอาเซียนประจำปี 2562 จะจัดพิธีลงนามตราสารขยายจำนวนอัครภาคีในสนธิสัญญาฯ ของทั้ง 3 ประเทศดังกล่าว โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 20 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9 และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 – 3 สิงหาคม 2562 ที่กรุงเทพมหานคร
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์