หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 ADMM

12 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1271)

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน ครั้งที่13 (13th ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
 
หุ้นส่วนด้านความมั่นคง ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันในการที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภาคตามที่ไทยได้ชูประเด็นความมั่นคงที่ยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติในหลากหลายด้าน หลายมิติ และได้มีการทบทวนประเด็น กิจกรรมที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ เพื่อปรับปรุงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลก และที่ประชุมได้มีการรับรองเอกสารความร่วมมือจำนวน 6 ฉบับได้แก่
1) การประเมินผลการปฏิบัติของความคิดริเริ่มในกรอบADMM
2) บทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน
3) การขยายโครงสร้างการสื่อสารโดยตรงของประเทศสมาชิกอาเซียนไปยังประเทศคู่เจรจา
4) ขอบเขตการปฏิบัติงานโครงการ ASEAN Our Eyes
5) การจัดตั้งกลไกการประชุมแพทย์ทหารอาเซียน
6) แนวทางปฏิบัติในการปฏิสัมพันธ์ทางทะเล
 
พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันผลักดันการดำเนินนโยบายอื่น ๆ ที่สำคัญที่เป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในภูมิภาค เช่น การแก้ไขปัญหา IUU Fishing ปัญหาการค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งสะท้อนถึงพัฒนาการและการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อความมั่นคงในภูมิภาค โดยประชาชนจะได้รับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต การค้า การลงทุน และการเดินทางไปมาหาสู่กันที่ดีขึ้น รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปพร้อมกัน และมุ่งแสวงหาความร่วมมือใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์