หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พาณิชย์พร้อมผลักดัน 13 ประเด็นหลักด้านเศรษฐกิจอาเซียนให้สำเร็จภายในปีนี้

11 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 828)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกทางการค้าอาเซียน ครั้งที่ 15 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2562 ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการอำนวยความสะดวกการค้าข้ามพรมแดนเพื่อช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกิจให้มากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันการลดภาษีศุลกากรทางการค้าระหว่างกันร้อยละ 99 จะเป็นศูนย์แล้ว ดังนั้น เมื่อไม่มีมาตรการทางภาษีจะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ซึ่งในแต่ละประเทศอาเซียนเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก หรือ WTO จึงจำเป็นเผยแพร่ข้อมูลการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้รับทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุมตั้งเป้าหมายลดต้นทุนการทำธุรกรรมระหว่างอาเซียนลงร้อยละ 10 ภายในปี 2563
 
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ยังเปิดเผยถึงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ หรือซีออม ครั้งที่ 3/50 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 18 กรกฎาคม 2562 ว่า การประชุมได้แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2562 จะมีการหารือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อติดตามงานต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจของอาเซียนจะมีการผลักดันให้อาเซียนร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นเศรษฐกิจให้สำเร็จภายในปีนี้ทั้งหมด 13 ประเด็น ล่าสุดสำเร็จไปแล้ว 2 ประเด็น คือการพัฒนากลไกการระดมทุนจากภาคเอกชนสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียนและการจัดทำแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน ส่วนอีก 11 ประเด็นที่เหลือก็มีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดี เช่น การจัดทำแผนเตรียมรายงานผู้ประกอบการรับมือกับปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ส่วนการประชุมในช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2562 อาเซียนจะมีหารือกับประเทศคู่เจรจาทั้ง 9 ประเทศ ประกอบด้วย สหรัฐฯ แคนนาดา อินเดีย รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เพื่อเตรียมการก่อนที่จะมีการพบกันระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในระดับรัฐมนตรีการค้าในเดือนกันยายนนี้ ก่อนที่ผู้นำประเทศคู่เจรจาอาเซียนทั้ง 9 ประเทศจะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้
 
อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนคาดว่าภาคเอกชนจะได้ประโยชน์ การค้าระหว่างไทยในอาเซียนจะขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากอาเซียนเป็นตลาดหลักอัน 1 ใน 4 ในการส่งออกของไทย ช่วยขยายการค้าการลงทุนน่าจะทำให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้น
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์