หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การพิจารณาการนำเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก

8 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 604)

คณะผู้แทนไทย นำโดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสและผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก และนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของไทยให้กลุ่มป่าแก่งกระจาน (Kaeng Krachan Forest Complex) เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยได้รับทราบถึงความก้าวหน้าที่สำคัญของไทยในการดำเนินการตอบข้อห่วงกังวลที่คณะกรรมการเคยมีในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 40 เกี่ยวกับการนำเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทั้งนี้ ความก้าวหน้าที่สำคัญในเรื่องนี้ ได้แก่ การที่ไทยและเมียนมาสามารถบรรลุความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับพื้นที่ของกลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งไทยได้ปรับตามข้อกังวลของเมียนมา นอกจากนี้ ข้อมติเดียวกันของคณะกรรมการยังรับทราบ และการที่ไทยมีกฎหมายใหม่เพื่อให้สิทธิสำหรับชุมชนในท้องถิ่นในประเทศไทยซึ่งเป็นพัฒนาการที่สำคัญ โดยเฉพาะการประกาศใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ดี การปรับลดพื้นที่นำเสนอดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับแหล่งที่ไทยนำเสนอ โดยเฉพาะในประเด็นการศึกษาวิเคราะห์ด้านคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล (Outstanding Universal Value) ของแหล่งที่ปรับขอบเขตแล้ว รวมถึงการแสดงข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่สำหรับการนำเสนอแหล่งดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มีมติส่งเรื่องดังกล่าวกลับมาให้ไทยดำเนินการเพื่อส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
 
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งนี้ ฝ่ายไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาสามปีจนสามารถแก้ไขประเด็นปัญหาที่คั่งค้างและผลักดันให้มีพัฒนาการสำคัญในที่สุด ส่วนประเด็นที่ไทยยังต้องแก้ไขในลำดับต่อไป เป็นประเด็นทางเทคนิคที่มีขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ดังนั้น ในภาพรวม แม้ว่ากลุ่มป่าแก่งกระจานจะยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครั้งนี้ ไทยก็ได้ดำเนินการมาถึงจุดที่ก้าวข้ามพ้นประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญแล้ว ยังเหลือก็เพียงประเด็นทางเทคนิคที่ยังคงต้องดำเนินการต่อไปเพื่อให้สามารถนำเสนอที่ประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการในโอกาสต่อไป
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์