หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

5 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 997)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 (30th ASEAN Senior Officials Meeting on the Environment : 30th ASOEN) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562 โดยมีประเด็นสำคัญที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
 
(1) ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนต่อที่ประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 ที่ยกร่างโดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน
(2) รายชื่อเพื่อรับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน โดยประเทศไทยเสนออุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน
(3) โรงเรียนเพื่อรับรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมสีเขียว โดยประเทศไทยเสนอโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัล ได้แก่ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ - ยางเรียน จังหวัดบึงกาฬ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล
(4) ประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะทำหน้าที่ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2565 โดยประเทศไทยเสนอเป็นประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
 
นอกจากนี้ ประเทศไทยจะรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงข้อริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ (1) ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 และ (2) ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมภายหลังการประชุมรัฐมนตรีดังกล่าว
 
ทั้งนี้ นอกจากการประชุมดังกล่าวแล้วจะมีการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การประชุม ASEAN-EU High - level Dialogue on Environment and Climate Change วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
(2) การประชุมกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 21 (21th Governing Board Meeting of the ASEAN Centre for Biodiversity : 21th GB ACB) ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562
(3) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 (30th Meeting of the ASEAN Senior Officials on the Environment : 30th ASOEN) ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม ๒๕๖๒
(4) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม อาเซียน - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 (13th ASEAN-Japan Dialogue on Environmental Cooperation : 13th AJDEC) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (5) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมบวกสาม ครั้งที่ 16 (16th ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting on Environment: 16th ASEAN Plus Three SOME) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
(6) การประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4 เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 5 (4th EAS Officials Meeting (EAS - OM) for the Preparation of 5th EAS Environment Ministers Meeting (EAS EMM)) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 
โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีการพิจารณาความร่วมมือต่าง ๆ ใน 7 สาขาหลัก ได้แก่ การอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการสารเคมีและของเสีย และสิ่งแวดล้อมศึกษาการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
 
 
ที่มา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์