หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 หรือ ADMM ณ กรุงเทพมหานคร

5 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 2339)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำหนดเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th ASEAN Defence Ministers’ Meeting: 13th ADMM) ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
 
1. ประเด็นสำคัญที่จะผลักดันเป็นวาระการประชุมในทั้งสองเวที ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้กำหนดประเด็นด้านความมั่นคงในรูปแบบของ 3S คือ
Sustainable Security : เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน
Strengthening Consolidating and Optimising Defence Cooperation : เสริมสร้างความเข้มแข็ง บูรณาการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือด้านความมั่นคงไปข้างหน้าร่วมกัน
Supporting Cross - Pillar Activities : สนับสนุนกิจกรรมคาบเกี่ยวระหว่าง 3 เสา ความร่วมมือและส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคในการพัฒนาความอยู่ดีกินดีของประชาชนอาเซียนให้เท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่นายกรัฐมนตรีต้องการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต โดยมีความสมดุลในทั้ง 3 เสาความร่วมมือ
 
ซึ่งในปีนี้จะมีการเพิ่มประเด็นการแก้ไขปัญหาการทำประมงอย่างผิดกฎหมายและเตรียมการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การยกระดับศูนย์แพทย์อาเซียน การฝึกร่วมทางฝ่ายอำนวยการด้านการรักษาสันติภาพและการต่อต้านการก่อการร้าย ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน
 
2. การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน จำนวน 8 ฉบับ
 
ที่ประชุมฯ จะให้การรับรองร่างเอกสารความร่วมมือและลงนามในร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงที่ยั่งยืน และกำหนดจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 6 (6th ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus: 6th ADMM-Plus) ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2562 เอกสารสำคัญ ประกอบด้วย
(1) ร่างเอกสารแนวคิดว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติของความคิดริเริ่มในเชิงปฏิบัติในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (Draft Concept Paper on Guidelines for Assessment of the ADMM Initiatives)
(2) ร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยบทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน (Draft Concept Paper on the Role of ASEAN Defence Establishments in Supporting Border Management)
(3) ร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยการขยายโครงสร้างการติดต่อสื่อสารโดยตรงของประเทศสมาชิกอาเซียนไปยังประเทศคู่เจรจา (Draft Concept Paper on the Expansion of the ASEAN Direct Communications Infrastructure (ADI) in the ADMM Process to the Plus Countries)
(4) ร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการประชุมแพทย์ทหารอาเซียน (Draft concept on Establishment of ASEAN Military Medicine Conference)
(5) ร่างเอกสารขอบเขตการปฏิบัติงานโครงการ ASEAN Our Eyes (Draft TOR of ASEAN Our Eyes)
(6) ร่างเอกสารแนวทางปฏิบัติในการปฏิสัมพันธ์ทางทะเล (Draft ADMM Guidelines for Maritime Interaction)
(7) ร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงที่ยั่งยืน (Draft Joint Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Sustainable Security)
(8) ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน (Draft Joint Statement by the ADMM-Plus Defence Ministers on Advancing Partnership for Sustainable Security)
 
สาระสำคัญของร่างเอกสารความร่วมมือ : เป็นการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงให้อาเซียนสามารถตอบสนองความท้าทายด้านความมั่นคงของภูมิภาคในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกมิติ โดยร่างปฏิญญาร่วมฯ และร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือให้อาเซียนมีความมั่นคง เข้มแข็ง และสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองให้กับภูมิภาคให้มีความยั่งยืนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยว่าด้วย "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์