หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานฯ ครั้งที่ 15 ขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน

3 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 846)

กระทรวงแรงงานจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่มีผลิตภาพ สถานประกอบการที่มีการบูรณาการและปลอดภัย กำลังแรงงานที่มีทักษะฝีมือสามารถปรับตัวได้ และแรงงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการคุ้มครองทางสังคม และเป็นเวทีในการหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่เราดำเนินการมาในอดีต เพื่อเตรียมการสำหรับการดำเนินการที่จะต้องทำในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการจัดทำแผนงานฉบับใหม่ระยะ 2021 – 2025 โดยในภูมิภาคอาเซียนมีประชากรกว่า 630 ล้านคน แบ่งเป็นกำลังแรงงานถึง 350 ล้านคน ภูมิภาคอาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่มีประชากรใหญ่เป็นอันดับ 4 รองจากอินเดีย จีน และสหภาพยุโรป อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนก็เป็นที่น่าพึงพอใจ เฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 5 ในแต่ละปี
 
การประชุมครั้งนี้จะมีการประเมินตนเองของประเทศสมาชิกอาเซียนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (2561-2568) เพื่อขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน โดยจะรายงานผลการประเมินแก่สำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน การรับรองข้อกำหนด (TOR) เจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน (SLOM) ฉบับแก้ไข การยกร่างข้อเสนอโครงการใหม่ ๆ สำหรับแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ค.ศ. 2021 – 2025 และการเร่งรัดการดำเนินการในมิติที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการ
 
 
ที่มา : กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์