หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมศิลปฯ หารือนักโบราณคดีใต้น้ำอาเซียน วางเกณฑ์แก้ปัญหา-คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำ

2 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1162)

ภาพ : กองโบราณคดีใต้น้ำ     

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดการประชุมโบราณคดีใต้น้ำอาเซียน เรื่อง การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำและความร่วมมือทางโบราณคดีใต้น้ำอาเซียน

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ได้เชิญผู้แทนจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือถึงการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำ นำไปสู่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศต่อการเผชิญกับความเสี่ยงจากการกระทำที่ขาดจิตสำนึก และผิดกฎหมาย ทำให้แหล่งโบราณคดีใต้น้ำหลายแห่งในภูมิภาคอาเซียนได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายไป นับเป็นการสูญเสียหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงติดต่อแลกเปลี่ยนทางด้านการค้าและวัฒนธรรมทางทะเล ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ประเทศสมาชิกจะรายงานสถานการณ์และความก้าวหน้าด้านโบราณคดีใต้น้ำ และการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำของประเทศในกลุ่มอาเซียน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือนำหลักฐานทางวิชาการใหม่ๆ ที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยที่เกี่ยวโยงกับโบราณคดีใต้น้ำในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งนำประสบการณ์ มาหาแนวทางและวางกฎเกณฑ์แก้ปัญหาในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำภายในภูมิภาคร่วมกัน รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างชาติสมาชิกในอาเซียน เพื่อร่วมกันป้องกันความเสี่ยงจากการทำลายแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำ

ด้าน ร.อ.บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผอ.กองโบราณคดีใต้น้ำ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา กองโบราณคดีใต้น้ำร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ไจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานโบราณคดีใต้น้ำอาเซียน ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน นับเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกัน ทั้งทางด้านโบราณคดีใต้น้ำและการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์