หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย-เมียนมา ร่วมพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียน

2 กรกฎาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 406)

การประชุม Consultative Meeting to Finalize the Bangkok Declaration to Advance Partnership on Education for Sustainability
 
นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม Consultative Meeting to Finalize the Bangkok Declaration on Advancing Partnership for Education for Sustainability เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ Somerset Ballroom ชั้น 5 โรงแรมThe Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
 
การประชุมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการการจัดทำเอกสารผลลัพธ์ของกระทรวงศึกษาธิการไทย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจัดทำเอกสารผลลัพธ์ด้านการศึกษาเสนอต่อผู้นำให้ความเห็นชอบ และใช้เป็นแนวนโยบายการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียนต่อไปในอนาคต
 
ในโอกาสนี้ Dr. Zaw Min อธิการบดีมหาวิทยาลัย Sagaing สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในนามของที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน (SOM-ED) ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ริเริ่มการจัดทำปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาฯ และสร้างเวทีให้ประเทศสมาชิก สำนักเลขาธิการอาเซียน และองค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินการด้านการพัฒนาทางการศึกษา ได้แก่ SEAMEO Secretariat, UNESCO Bangkok, UNICEF EAPRO และ UNICEF Thailand ได้พบปะ แลกเปลี่ยนถึงประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกให้ความสนใจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวการยกระดับความร่วมมือและสร้างโอกาสให้เกิดความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนของอาเซียนในยุคหลังปี 2563
 
จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ปฏิญญาฯ กรุงเทพฯ เพื่อยกระดับ/ส่งเสริม/เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Bangkok Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for Sustainable Development in ASEAN) ซึ่งมีสาระสำคัญอภิปรายถึงกลไกการดำเนินการใน 3 ด้าน ได้แก่
1) การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
2) การส่งเสริมบทบาทของการศึกษาในการบรรลุซึ่งวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
3) การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
 
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการอาเซียนจะได้แจ้งเวียนร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าวเพื่อขอการรับรองจากเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน และรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ต่อไป
 
 
Written by สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.
Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร
 
 
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์