หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พม. จัดประชุม ASEAN+3 เรื่องการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ

28 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 1266)

พม. จับมือภาคีเครือข่ายอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา จัดประชุมเชิงวิชาการระดับภูมิภาค "การส่งเสริมการมีรายได้ และมีงานทำของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม”

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการระดับภูมิภาค เรื่อง การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม (Regional Conference on Promoting Decent Work for Older Persons in ASEAN+3) เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูลด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุในกลุ่มประชาคมอาเซียนบวกสาม อีกทั้งสร้างเครือข่ายในเชิงวิชาการด้านผู้สูงอายุในกลุ่มประชาคมอาเซียนบวกสาม โดยมีนางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุในประเทศไทย ผู้ประสานงานหลักสาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD Focal Points) ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศบวกสาม ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา มาเลเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน นักวิจัย นักวิชาการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 180 คน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 62

นายปรเมธี กล่าวว่า ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและกำหนดให้สังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีการส่งเสริมการมีงานทำและการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ที่คำนึงถึงสภาพการจ้างงาน โดยให้มีการกำหนดงาน อาชีพ และระยะเวลาที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ผ่านการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) มีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมให้ "ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม” ด้วยการส่งเสริมการมีงานทำที่มีคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ ทั้งการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ องค์กร และเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการส่งเสริมการมีรายได้ และมีงานทำของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม และสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาค รวมถึงร่วมกันคิดหาแนวทางการส่งเสริมงานที่มีคุณค่าสำหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างสังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การบรรยายในประเด็น "บทบาทของสำนักเลขาธิการอาเซียนในการส่งเสริมการทำงานที่ดีสำหรับผู้สูงอายุในอาเซียน +3” โดยผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน "งานที่มีคุณค่าสำหรับผู้สูงอายุในอาเซียนบวกสาม” โดยวิทยากรจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและ "การวิจัยแบบบูรณาการและการเชื่อมโยงกับนโยบายในการส่งเสริมการทำงานที่สำหรับผู้สูงอายุ” โดยศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีการประชุมกลุ่มย่อยและการนำเสนอผลงานของประเทศอาเซียนในประเด็นนโยบายมาตรการและการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ ณ ชุมชนแฟลตดินแดง และ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) กระทรวงแรงงาน อีกด้วย
 

"สำหรับผลการประชุมครั้งนี้ จะนำไปเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในครั้งต่อไป เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภูมิภาคอาเซียนบวกสามในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมงานที่มีคุณค่าสำหรับผู้สูงอายุ และการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้และมีงานทำต่อไป” นายปรเมธี กล่าว

ที่มา : www.thaigov.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์