หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สัมมนานัดแรก คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำ ถอดบทเรียนความร่วมมืออาเซียนและมิตรประเทศ

28 มิถุนายน 2019

ทช.จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาตินัดแรกเพื่อศึกษา วิจัย และมีการจัดการบริหารถ้ำอย่างยืนยืนในอนาคตจากบทเรียนความร่วมมือระหว่างประเทศ กรณีทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ติดถ้ำหลวง

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับถ้ำในประเทศไทย ความสำคัญของถ้ำ ความจำเป็นที่ต้องบริหารจัดการและแนวนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติในอนาคต โดยมี พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายสมหมาย  เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำ Mr.Vernon Unsworth นักสำรวจถ้ำ และ Mr.Joshua David Morris นักสำรวจถ้ำ ร่วมแถลงสรุปผลการประชุมฯ

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีองค์ประกอบ รวม 26 คน ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา จำนวน 4 คน คณะกรรมการ จำนวน 22 คน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นกรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และรองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และมีกรรมการอีก จำนวน 17 คน มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางในการใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการถ้ำ และแนวทางในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น และบูรณาการการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวถ้ำร่วมกัน

ความจำเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำ
• ถ้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพื่อการท่องเที่ยว ผจญภัย ศึกษาวิจัย แต่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารจัดการถ้ำและไม่มีองค์กรใดรับผิดชอบในการบริหารจัดการถ้ำในภาพรวม
• ไม่มีมาตรฐานการบริหารจัดการถ้ำอย่างบูรณาการ ทำให้ถ้ำจำนวนมากได้รับความเสียหายเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรภายในถ้ำ อีกทั้ง การขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับถ้ำ ทำให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้

สถานการณ์การบริหารจัดการถ้ำของประเทศไทย

ปี 2561 กรมทรัพยากรธรณีระบุว่า ถ้ำในประเทศไทยมีไม่น้อยกว่า 5,000 ถ้ำ สามารถระบุตำแหน่งได้ประมาณ 3,080 ถ้ำ ในจำนวนดังกล่าว ถ้ำในภาคเหนือมากที่สุดถึง 1,399 แห่ง โดยมีเหตุการณ์คนหลงทางในถ้ำจำนวน 2 ครั้ง เกิดขึ้นในถ้ำพระวังแดง จังหวัดพิษณุโลก และเหตุการณ์ 13 ชีวิตของทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีติดถ้ำหลวงนาน 10 วัน

การส่งเสริมให้"ถ้ำหลวง” วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
การประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่ปรึกษาร่วมได้พิจารณาเรื่องการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริม "ถ้ำหลวง”วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกโดยได้มีแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์การเตรียมแผนการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบมีการก่อสร้างศาลาอนุสรณ์สถานสิบสามหมูป่าและอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การช่วยชีวิตสิบสามหมูป่าแผนฟื้นฟูถ้ำหลวงขุนน้ำ-นางนอนอย่างยั่งยืนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกได้ภายในปี พ.ศ. 2564

แนวทางการดำเนินงานต่อไปของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ
• ดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 3 ด้าน คือ
• กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์แนวทางในการใช้ประโยชน์การบริหารจัดการถ้ำ
• ศึกษา สำรวจ วิจัย จัดทำข้อมูลและประเมินศักยภาพถ้ำเพื่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
• คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดกรอบนโยบาย ROAD MAP ค่าเป้าหมายในระยะต่างๆ โดยใช้กลไกผ่านคณะอนุกรรมการ รวม ๒ อนุกรรมการ ประกอบด้วย
  1. อนุกรรมการด้านนโยบายและการมีส่วนร่วม มีอำนาจหน้าที่จัดทำร่างนโยบายหลักเกณฑ์แนวทางในการใช้ประโยชน์การบริหารจัดการถ้ำและร่างแนวทางในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
  2. อนุกรรมการด้านวิชาการ มีอำนาจหน้าที่ 1) ดำเนินการให้มีการศึกษาสำรวจวิจัยจัดทำข้อมูลและประเมินศักยภาพถ้ำเพื่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 2) จัดทำข้อเสนอแนะทางวิชาการในการสำรวจวิจัยพัฒนา 3) จัดทำสถานการณ์การบริหารจัดการถ้ำของประเทศไทยรายปี


     

 ที่มา : เว็บไซต์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์