หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สธ.ตั้งศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติในโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไปและศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียน

21 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 733)

กระทรวงสาธารณสุขตั้งศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพอาเซียนและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายแพทย์พิศิษฐ์ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 (1st National AHNC Forum) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ Best Practice ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แพทย์และสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมประชุมประมาณ 800 คน
 
นายแพทย์พิศิษฐ์กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพอาเซียนมาตั้งแต่ปี 2556 และในปีนี้ได้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.) (Center of ASEAN Health Network Collaboration : AHNC)” ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณสุขอาเซียนในระดับจังหวัด และจัดตั้ง "ศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ (ศบต.) : Foreign Customer Service Center (FCSC) ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่เข้ามารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล รองรับการย้ายถิ่นอย่างเสรีของชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้จัดตั้ง ศคอส. ครบทุกจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้ง ศบต. แล้วทั้งสิ้น 133 แห่ง
 
นายแพทย์พิศิษฐ์กล่าวต่อว่า ในการดำเนินงานได้พัฒนาด้านโครงสร้าง ทั้งสถานที่ตั้งและบุคลากรผู้รับผิดชอบดูแลชาวต่างชาติ การพัฒนาระบบข้อมูลชาวต่างชาติ จัดทำแผนวิเคราะห์การทำงาน และนำนวัตกรรมมาอำนวยความสะดวกในการทำงานกับชาวต่างชาติ รวมทั้งการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้หน่วยบริการสามารถจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์