หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
การบริหารจัดการชายแดนอาเซียน ประเด็นสำคัญการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

19 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 1367)

การบริหารจัดการชายแดนเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ภายใต้ภารกิจของเสาการเมืองความมั่นคง
 
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดน ดำเนินการในรูปแบบของการจัดทำกลไกความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนในอาเซียน ASEAN-wide border management arrangement ในระยะยาวเพื่อปกป้องภูมิภาคจากผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงที่มากขึ้น มีข้อเสนอ ดังนี้
 
1.การส่งเสริมความร่วมมือกับงานทะเบียนราษฎร์และการให้สัญชาติ
2.พัฒนาระบบ E-fingerprint ให้เป็นความร่วมมือระดับภูมิภาค
3.Task Force ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานร่วมกับตำรวจสากล (Interpol) ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมโยงฐานข้อมูลหนังสือเดินทางและการระบุอัตลักษณ์และสกัดจับผู้ถือหนังสือเดินทางที่ถูกโจรกรรม
4.เอกสารแนวคิดว่าด้วยบทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดนในกรอบ ADMM
5.ความร่วมมือในกรอบอาเซียนเรื่องการดำเนินการสกัดกั้นที่ท่าอากาศยาน (ASEAN Airport Interdiction Task Force: AAITF) ซึ่งในขณะนี้มีหลายประเทศสมาชิกอาเซียนที่เห็นพ้องในแนวทางดำเนินการดังกล่าวในเรื่องนี้
 
โดยเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคด้านการบริหารจัดการชายแดน "High Level Regional Conference: Synchronising Trade and Security Plans in Support of ASEAN 2025” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นาง Miwa Kato ผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติงานของ UNODC และมีผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานไทยเข้าร่วม รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๓๐ คน
 
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุม โดยย้ำเป้าหมายของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคตภายใต้แนวคิดหลัก "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” เพื่อมุ่งเสริมสร้างความยั่งยืนในทุกมิติโดยเฉพาะความมั่นคงที่ยั่งยืน
 
ทั้งนี้ ไทยเสนอให้อาเซียนพิจารณาจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนในอาเซียน (ASEAN-wide border management cooperation arrangement) เพื่อรองรับผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในภูมิภาค
 
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้มีการพัฒนาแนวทางการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 3 ประการ ได้แก่
(1) การแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองระหว่าง UNODC และประเทศสมาชิกอาเซียน
(2) ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความท้าทายข้ามพรมแดนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
(3) การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำตามข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration – IAI) เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ต้นเหตุ โดยอาจนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
 
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมในฐานะผู้แทนไทย โดยเน้นย้ำว่าอาเซียนต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด เพื่อรับมือกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและความท้าทายข้ามพรมแดนต่าง ๆ โดยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการเดินทางติดต่อสัญจรของคนข้ามแดน กับการรักษาความปลอดภัยให้กับภูมิภาค โดยเฉพาะการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน และองค์การระหว่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานชายแดน (Border Liaison Offices – BLOs) ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้อาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนสามารถเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ ๔ ของโลก ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ตามที่มีการคาดการณ์ไว้ได้
 
การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง และสะท้อนถึงบทบาทนำของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนในภูมิภาคอันจะนำไปสู่การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ภูมิภาคมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 
 
 
ข้อมูล: กระทรวงการต่างประเทศ
อินโฟกราฟิก ส่วนอาเซียน กปส.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์