หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ปีวัฒนธรรมอาเซียน

19 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 2629)

ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้เห็นชอบการกำหนดให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019)
 
กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำแผนงานกิจกรรมและโครงการในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจะส่งเสริมบทบาทของไทยและเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ดังนี้
 
1. เดือนมกราคม 2562
การแถลงข่าวปีวัฒนธรรมอาเซียนพร้อมเปิดตัวกิจกรรมและโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชิดชูบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมกันนี้ กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดเปิดตัวหนังสือวิวิธอาเซียน (Vivid ASEAN) ฉบับภาษาอังกฤษ และเปิดพื้นที่ส่วนขยายของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนพร้อมนิทรรศการใหม่ "ASEAN Street Food”
 
2. เดือนกุมภาพันธ์ 2562
การเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องรามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร เพื่อเชิดชูรามเกียรติ์หรือมหากาพย์รามายณะอันเป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยนำภาพจิตรกรรมฝาหนังเรื่องรามเกียรติ์บริเวณระเบียงคดรอบพระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดารามมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเป็นการต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาสู่การใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรม โดยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้สนับสนุนการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่นดังกล่าว
 
3. เดือนมีนาคม 2562
การเปิดตัวหนังสือมรดกอาเซียน มรดกโลก ซึ่งรวบรวมข้อมูลแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ตลอดจนแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการแสดงถึงความหลากหลายและรุ่มรวยทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
4. เดือนเมษายน 2562
การจัดงาน "มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน” ภายใต้การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม "ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ประจำปี 2562 โดยนำเสนอสุดยอดการแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน การเปิดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินอาเซียน ระหว่างวันที่ 20–24 เมษายน 2562 ณ บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โรงละครแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
5. เดือนพฤษภาคม 2562
การจัดการสัมมนาและการแสดงวรรณกรรมร่วมของอาเซียน โดยเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณกรรมร่วมในภูมิภาค อาทิ รามายณะ อิเหนา สังข์ทอง กากี และศรีธนญชัย
 
6. เดือนมิถุนายน 2562
กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน เป็นหนึ่งในกิจกรรมคู่ขนานตามวาระการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ในงานเทศกาลฯ ประกอบด้วยการประกาศภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ศิลปินยอดเยี่ยม และประกาศยกย่องบุคลากรผู้มีบทบาทสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอาเซียน ตลอดจนมีศิลปินดาราดังจากอาเซียนเข้าร่วมงาน
 
7. เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2562
กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรอาเซียนสู่โลก (Roadshow: ASEAN to the World) ภายใต้หัวข้อ "หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน (Diversity, Creativity, and Sustainability)” โดยประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานในการนำสุดยอดศิลปินจากประเทศสมาชิกอาเซียนจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในยุโรปและเอเชีย
 
8. เดือนกันยายน 2562
งานเทศกาลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ณ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรในส่วนภูมิภาค โดยการจัดงานดังกล่าว จะนำไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการตระหนักในคุณค่าและเกิดการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 
9. เดือนพฤศจิกายน 2562
กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดเทศกาลหุ่นอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ณ โรงละครแห่งชาติ และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยจะนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาผ่านศิลปะการแสดงหุ่น ซึ่งมีแบบแผนการแสดงที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การจัดเทศกาลดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมคู่ขนานในวาระที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ณ กรุงเทพมหานคร
 
ทั้งนี้ การเสนอกิจกรรมและโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมข้างต้น เป็นการใช้มิติทางวัฒนธรรมส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน ประจำปี 2562 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยภายใต้นโยบายการทูตทางวัฒนธรรม รวมทั้งผสานอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยอัตลักษณ์ที่งดงามและความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียนให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก รวมทั้งเป็นการผนึกกำลังของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างบทบาทเชิงรุกในประชาคมโลกต่อไป
 
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th
อินโฟกราฟิก ส่วนอาเซียน กปส.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์