หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
แนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนของไทย ก็คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

13 มิถุนายน 2019

ไทยเปิดตัวการเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน "รวมใจประสาน...สู่ประธานอาเซียน” (Thailand Together for the ASEAN Chairmanship 2019) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการเปิดงาน ซึ่งประเทศไทยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการต่อจากสิงคโปร์ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ผ่านมา
 
โดยใช้แนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนของไทยคือ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งความหมายของแนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซียน มีดังนี้
 
"ร่วมมือ ร่วมใจ”
ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือความมั่นคง ประเทศไทยต้องมีเพื่อน ประชาคมอาเซียนของเราต้องมีเพื่อน เราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันหรือใช้ประโยชน์จากโอกาสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 
ในงานวันนี้ เป็นที่น่ายินดีที่เรามีผู้แทนประชาชนทั่วประเทศ ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีพลังสร้างสรรค์ ภาครัฐ และเอกชน ภาคประชาสังคม ดารานักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมและสื่อมวลชน ที่จะต้องร่วมขับเคลื่อนการเป็นประธานอาเซียน เรามีเยาวชนทีมหมูป่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งความร่วมมือของไทยกับมิตรประเทศในการก้าวข้ามอุปสรรค ส่งผลให้เกิดสิ่งที่มหัศจรรย์ได้ นอกจากนี้ เรามีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เก่งระดับโลก ที่เป็นตัวอย่างของความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็น "ทีม” ซึ่งนำมาซึ่งความหวัง แรงบันดาลใจ และความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน รวมทั้งทุกท่านที่พร้อมใจกันมาร่วมงานในวันนี้
 
อาเซียนก็ต้องทำงานเป็นทีมเช่นเดียวกัน จึงจะมีพลัง สมาชิกในทีมก็คือประเทศและประชาชนทุกคนในอาเซียน คนไทยทั้ง ๖๗ ล้านคน เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็นพลังสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาของพวกเรากันเอง ในภูมิภาคและของโลก อาเซียนจึงต้องมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน เชื่อมโยงกัน ในขณะเดียวกัน อาเซียนก็ต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อกับมิตรประเทศภายนอกภูมิภาค บนพื้นฐานของเอกภาพอาเซียนและหลักการสามเอ็ม (3Ms) ก็คือ การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (mutual trust) ความเคารพซึ่งกันและกัน (mutual respect) และผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual benefit) เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพที่ยั่งยืนในทุกมิติ
"ก้าวไกล”
ก็คือ การก้าวสู่อนาคตให้ทันโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความท้าทาย การยืนอยู่กับที่ก็ไม่แตกต่างกับการถอยหลัง เราจึงต้องเตรียมความพร้อมให้ชาวไทยและชาวอาเซียนเข้าสู่ยุค ๔.๐ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และการก้าวเข้าสู่ดิจิทัลอาเซียน เพื่อมาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ เพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชนในอาเซียนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นอกจากนี้ เราจะได้รับประโยชน์จากที่ไทยจะเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการพัฒนาเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน เป็นต้น
 
"ยั่งยืน”
หมายความถึงการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อความกินดีอยู่ดี ความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาเซียนจะร่วมมือกันส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นวาระของโลก ประเทศไทยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำมาเป็นแนวทางส่งเสริมการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว มีเกษตรกรที่รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และเมืองสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการ เพื่อลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลกในปีหน้า ไทยจะเป็นสถานที่สำหรับการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน จะมีการประชุมหารือในอาเซียนเพื่อลดขยะทะเลและพลาสติก เป็นต้น ถุงผ้าที่ระลึกของงานวันนี้ ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์แทนถุงพลาสติก สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมตลอดทั้งปีในปีหน้านี้ที่จะจัดเป็นการประชุมสีเขียวที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
 
ที่มา: คํากล่าวของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในงานรวมใจประสาน...สู่ประธานอาเซียน (Thailand Together for the ASEAN Chairmanship 2019)
วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
กระทรวงการต่างประเทศ
อินโฟกราฟิก ส่วนอาเซียน กปส.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์