หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
เปิดตัว คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียนในประเทศไทย ปีนี้

11 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 3051)

คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียน
 
คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียนในประเทศไทย (Disaster Emergency Logistics System for ASEAN: DELSA) ที่จังหวัดชัยนาท อาเซียนกำหนดให้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้คัดเลือกพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท เป็นสถานที่ดำเนินการ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการจัดตั้งคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Satellite Warehouse) ของอาเซียน
 
ซึ่งคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว จะเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและกระจายสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ประเทศอาเซียนที่ประสบภัยพิบัติ ทำให้กลไกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภูมิภาคอาเซียนเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งจะได้ขยายผลการจัดตั้งคลังสิ่งของผู้ประสบภัยไปยังประเทศที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประเทศที่ประสบภัย ทั้งนี้ เพื่อสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีการจัดการภัยพิบัติอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็นหนึ่งเดียวกัน
 
และในปี 2562 ในฐานะไทยเป็นประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้ทำการเปิดตัวคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียนในประเทศ (Disaster Emergency Logistics System for ASEAN: DELSA) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 นี้ด้วย
 
ประเทศไทยในฐานะเจ้าของพื้นที่ตั้งคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียน ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท ก็จะทำให้ชาวไทยได้รับการสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนกรณีประสพภัยด้านต่าง ๆ ได้ทันท่วงที และยังเป็นการแสดงบทบาทนำ ศักยภาพ ความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือผู้ประสพภัยอาเซียนของไทย ภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักลงทุน นักท่องเที่ยว องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ
 
 
ข้อมูล: กระทรวงการต่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียบเรียง/อินโฟกราฟิก ส่วนอาเซียน กปส.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์